Десислава Димитрова
Изпълнителен директор
+359 889 498 899; +359 897 467 135
Членове на БСК

255

в областта

Представяне

ЗА НАС

Индустриална стопанска камара - Враца е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1982 година. Камарата е доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от тяхната форма на собственост. Към настоящия момент членуват близо 60 фирми и организации.

Управителният съвет се състои от 5 членове. Председател на УС е инж. Димитър Иванов. Камарата е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара.

ИСА-Враца осъществява  своята дейност в частна полза на своите членове. На територията на Област Враца в по-големите градове има упълномощени лица, които са натоварени да поемат функциите на местен орган на БСК и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите от Общината. Това са: Бяла Слатина, Криводол, Козлодуй, Мездра, Мизия, Оряхово и Роман.

Като Национално представителна работодателска организация, Камарата участва активно в регионалните комисии и съвети по различни направления:

-         Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ
-         Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество
-         Областен съвет по БЗУТ
-         Областна комисия към „Земите и горите”
-         Тристранен съвет на Областно ниво
-         Областен съвет за корупция
-         Областен съвет по енергийна ефективност
-         Областен съвет за стратегическо развитие
-         Областен съвет за регионално развитие
-         Областен съвет трансгранично България-Румъния
-         Областен съвет за туризма


ДЕЙНОСТИ

Основната цел на Камарата е да обединява интересите и да подпомага развитието на своите членове с цел осъществяването на ефективна стопанска и пазарна икономическа дейност.

От 2009 година Камарата има собствен лиценз за квалификация и преквалификация на работещи и безработни лица.

От 1996  година ИСА-Врца разработи с Технически университет - град София, сектор след дипломно обучение, а от 2007 година продължи дейността с Нов Български Университет - град София.

Камарата извършва следдипломна квалификация и преквалификация по програми на НБУ. От 1992 година камарата има лиценз и заповед от МТСП и МИЕ за провеждане на курсове за работещи и безработни лица за ел. квалификационни групи до 1000 и над 1000 волта. 

Камарата издава сертификати за произход на стоки за износ.


Членове на БСК в област Враца 

1. Членове на Стопанска камара Враца 53
2. Членове на Браншови организации 198
3. Директни 4Членове на БСК в област Враца  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Образование 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други  услуги. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 7
П-во на електро, опитично и друго оборудване 3
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 2
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 9
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 12
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 5
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 13
Селско, ловно и горско стопанство 5
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 1
Строителство 98
Транспорт, складиране и събщения 29
Търговия, 12
Хотели и ресторанти 7


Управителен съвет на ИСК - Враца 

инж.Димитър Иванов Председател Чех пласт"ООД
маг.Лиляна Нелова Зам.пред. и изп.директор ИСА Враца
инж.Сашко Маринов Член на УС "Агротехчаст"АД
инж.Георги Яков Член на УС Автобусни превози-98"АД
маг.Веселка Й. Цолова Член на УС АЕЦ"Козлодуй"ЕАД-
маг.Петко Петков Контрольор "Топлофикация-Враца"ЕАД


Устав на ИСК - Враца