БСК предлага актуална информация за промени в законодателството, както и посредничество между представителите на бизнеса и участниците в законодателния процес, вкл.:

  • Внасяне и представяне на становища и позиции в НС;
  • Осигуряване на присъствие на заседанията на парламентарните комисии;
  • Организиране на срещи с ръководствата на Народното събрание, парламентарните групи и парламентарните комисии;
  • Създаване на работни контакти с парламентарните секретари на министерствата и на Министерския съвет;
  • Провеждане на проучвателни разговори за изпреварващо информиране на бизнеса по предстоящи законодателни действия;
  • Консултиране за подходящите форми и срокове за включване на представителите на бизнеса в законодателния процес;
  • Осигуряване на текущите материали, с които работят народните представители.

 

Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите (в процес на актуализация)
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в Черно море (в процес на актуализация)
Консултативен съвет за подмомагане на МС при формиране на държавната политика за защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на РБ в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за редки болести
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика (в процес на актуализация)
Национален съвет по иновации
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството (в процес на актуализация)
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания (в процес на актуализация)
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"

 

Цвети Семерджиева
Парламентарен секретар 

София 1000, ул. Алабин 16-20
tel:      + 359 2 932 09 45
fax:     + 359 2 987 26 04
GSM:  + 359 878 14 13 13
e-mail: parliament@bia-bg.com

Прочетено: 3381