Експертите на Център „Външноикономическо сътрудничество” участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE и Международен търговски център – Женева, както и в: Хоризонт 2020 – Национално контактно лице „Достъп до рисково финансиране“, Работна група „Интернационализация” към Изпълнителна агенция „Конкурентоспособност и иновации” Брюксел, Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Във връзка с това, Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, световна външнотърговска статистика, предлага пазарни анализи в помощ на управленски решения. Интернет страницата на центъра е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Центърът изготвя маркетингови проучвания на българския и чуждите пазари и предоставя информация по държави, вкл. за:

  • пазарни особености,
  • защитни процедури,
  • съществени изисквания към продуктите;
  • търговска и производствена статистика,
  • др.

Прочетено: 5918