Пазарна информация. Търговска и производствена статистика

Експертите на Център „Външноикономическо сътрудничество” участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE и Международен търговски център – Женева, както и в: Хоризонт 2020 – Национално контактно лице „Достъп до рисково финансиране“, Работна група „Интернационализация” към Изпълнителна агенция „Конкурентоспособност и иновации” Брюксел, Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Във връзка с това, Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, световна външнотърговска статистика, предлага пазарни анализи в помощ на управленски решения. Интернет страницата на центъра е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Центърът изготвя маркетингови проучвания на българския и чуждите пазари и предоставя информация по държави, вкл. за:

  • пазарни особености,
  • защитни процедури,
  • съществени изисквания към продуктите;
  • търговска и производствена статистика,
  • др.

Център "Външноикономическо сътрудничество":

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34
Факс: 02 987 26 04
e-mail: ierc@bia-bg.comierc2@bia-bg.comierc3@bia-bg.com
web: www.ierc.bia-bg.com

Лица за контакт:

Веселин Илиев - главен директор
Прочетено: 4852