ДО
Г-Н МАЙКЪЛ ХЪМФРИС -
РЪКОВОДИТЕЛ НА
ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕК В БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ -
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ -
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин ХЪМФРИС,

Успоредно със сключването на договори по значими проекти по Програма ФАР за укрепване на административния капацитет, изграждане на електронно правителство, укрепване на системата на правосъдието и борбата с корупцията, традиционно от най-значим публичен интерес са схемите за безвъзмездна помощ, насочени към малки и средни предприятия, развитие на човешките ресурси, подкрепа на гражданското общество.

Тази година, българските Изпълнителни агенции по Програма ФАР, в рамките на Финансов меморандум Национална програма ФАР 2004 г., следва да подготвят сключването на безпрецедентен за досегашната ни практика брой договори, както следва:

  1. Министерство на икономиката и енергетиката - Проект PHARE BG 2004/016-711.11.04 "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия" 8,74 млн. евро, максимално допустимо финансиране на 1 проект – 50 000 евро.
  2. Министерство на труда и социалната политика:
    • Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.11.01, 8,7 млн. евро, максимално допустимо финансиране на 1 проект – 100 000 евро;
    • Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни, Бюджетна линия: BG 2004/006-070.01.01, 2,3 млн. евро, максимално допустимо финансиране на 1 проект - 250 000 евро.
  3. Централно звено за финансиране и договаряне -  Програма за развитие на гражданското общество – общ бюджет от 3 млн. Евро, максимално допустимо финансиране на 1 проект – 50 000 евро.

По гореописаните проекти и съгласно Финансовия меморандум за 2004 г., крайният срок за сключване на договорите е 30 ноември 2006 год. До момента не са публикувани резултати по нито една от посочените грантови схеми. По тях са кандидатствали над 2 000 малки и средни предприятия и неправителствени организации.

Асоциация на организациите на българските работодатели изразява своята загриженост по повод на вероятността разглеждането на досиетата с одобрените от съответните изпълнителни агенции проекти да не бъде извършено в срок от делегация на Европейската комисия, което ще доведе до невъзможност да бъдат сключени договори с бенефициентите. Ако това се случи, средствата по съответните програми няма да бъдат предоставени на фирмите и организациите, които са кандидатствали с проекти и чиито предложения са били одобрени от съответните изпълнителни агенции по ФАР, а ще се върнат на ЕС.

Считаме, че горепосочените програми, въпреки относително малкия си размер, са от изключително значение за подготовката на българския бизнес и на гражданското общество в страната за усвояване на Структурните фондове на ЕС и тяхното проваляне би подкопало доверието на българските фирми във възможностите за усвояване на средствата от ЕС. Това, също така, би обезсмислило положеният от хиляди български предприятия труд и вложените от тях ресурси за подготовката на проектите, както и усилията на екипите на съответните изпълнителни агенции за организиране на процедурите по набиране и оценка на проектните предложения.

Във връзка с това, АОБР призовава Делегация на Европейската комисия в България и компетентните институции в страната да направят необходимото за окончателното одобряване на проектите и за сключване на договори с бенефициентите за усвояване на средствата по трите програми в необходимия срок.

 

С уважение,

Асоциация на индустриалния капитал в България, Васил Велев
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Божидар Данев
Българска търговско-промишлена палата, Божидар Божинов
БСЧП “Възраждане”, Манол Велев
Съюз за стопанска инициатива, Борислав Борисов


АОБР протестира срещу липсата на информация за резултатите от конкурсите по грантовите схеми по Програма ФАР на ЕС
Добави мнение