ДО
Г-Н РОМАН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Българската стопанска камара изцяло покрепя Вашите усилия за разработване на Национален план за развитие на електронните услуги и подобряване на взаимоотношенията „бизнес – администрация“. Убедени сме, че това е най-прекият път за подобряване на бизнес климата, повишаване на качеството на публичните услуги и намаляване на бюрокрацията и корупцията. В тази връзка изразяваме следното становище и препоръки относно необходимостта от ускорено развитие на електронните услуги:

1.     По-отношение на списъка от конкретни публични услуги за бизнеса, подлежащи на електронизация: Тези услуги се съдържат в Регистъра за административни услуги, подържан от администрацията на Министерския съвет. За съжаление, голяма част от вписаните в регистъра регулации не отговарят на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и, в този смисъл, са незаконни, а информацията е неточна, непълна и подвеждаща потребителите. Необходимо е да се отсеят регулациите, администрирането на които е въведено законово, най-често са използвани в практиката от стопанските субекти и отнемат най-много време, усилия и финансов ресурс на бизнеса;

2.    Относно липсата на съгласуваност между отделните администрации:

2.1.    Необходимо е при поетапното въвеждане на електронни услуги издаваните на потребителите идентификационни карти да позволяват ползването на вече електронизираните до момента публични услуги. Хронична слабост на досегашната дейност по изграждането на е-правителство е отсъствието на среда за системна интеграция, позволяваща оперативна съвместимост на въвежданите електронни услуги и тяхното надграждане. В тази връзка наложително е планирането и изпълнението на дейностите по разработване на е-правителство да се координират от министър-председателя, като по този начин се осигури съгласуваност в действията на администрацията.

2.2.    Необходимо е да се гарантира on-line връзка между всички електронни регистри, като отпадне необходимостта от подаване на едни и същи документи в различни администрации – отчети и баланси, свидетелства за съдимост, удостоверения за отсъствие на задължения и др.

3.     Относно финансирането и изграждането на е-правителството: Предлагаме финансирането на дейностите по разработване на е-правителство да бъде осигурено чрез целеви заем, като изпълнението бъде възложено „под ключ” на конкурсен принцип между фирми, реализирали е-правителство в други страни.

4.     Подържането на голяма част от електронните регистри следва да бъде аутсорсвано извън администрацията.

Предвид мащабността на задачата за въвеждане на е-правителство, включващо е-здравеопазване, е-образование, е-правосъдие, е-обществени поръчки, е-регулации и т.н., списъкът на които надхвърля 700 е-услуги, искам да Ви уверя, че експертите на БСК и браншовите съюзи от сферата на информационните технологии и електрониката с готовност ще се включат в обсъждането на Националния план за изграждане на е-правителство.

                                                                                    

С УВАЖЕНИЕ,

/П/

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно Националния план за развитие на е-правителство
Добави мнение