08.11.2013

Българската стопанска камара не подкрепя предложения  за обсъждане проект за  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

Мотивите за това са следните:

1. Проектът за Закон беше предоставен за осъждане само три дни преди разглеждането му в Комисията по здравеопазване. Това не позволи да се разгледа от нашите членове – Асоциациите на работодателите на болничните заведения и да представим тяхното становище, бележки и предложения. БСК ще организира обсъждане и ще представи техните предложения.

2. БСК настоява да се извърши цялостен анализ на състоянието на организацията, управлението и резултатите от дейността на осигурителната система и на тази основа да се предложат пакет от мерки, вкл. законодателни за подобряване функционирането на тази система с изключително значение.

Законопроектът обхваща само  малка част от онова, което следва да се приеме. В този смисъл, липсата на системен подход към проблемите на осигурителната система поставя под съмнение ефекта от предложените мерки. Напомняме, че тази практика на управляващите за изолирано разглеждане и решаване само на отделни проблеми доведе да сегашното кризисно състояние на здравната система.

Освен това с проекта се утвърждава:

 • Нежеланието на управляващите да се осигури реално управление на здравноосигурителната система, което да отговаря на реалния принос на страните във финансирането на системата.
 • Колективната безотговорност, като отново се предлагат органи като Общото събрание, които са доказали своя формализъм и безотговорност за резултатите от дейността на Касата;
 • Тоталното одържавяване на осигурителната система, която със своята дейност отклони от предназначението повече от 1.5 млрд. лева здравни вноски и на практика не осигурява необходимия ресурс за здравното осигуряване на осигуряваните от нея лица.
 • Възможността да не се осигурява необходимата прозрачност и отчетност в дейността на НЗОК.
 • Да не се решават въпросите със статута на здравнонеусигурените лица и възможността да се търси отговорност от НАП за бездействието при събирането на здравноосигурителните вноски.

 

3. БСК последователно от няколко години предлага да се преразгледа приложението на основните принципи на управлението на здравноосигурителната система. Управлението на Националната здравноосигурителна каса трябва да съответства на публичния характер на институцията, като се запази и развие принципът на солидарността.

За целта предлагаме при реформиране на системата на управление да се има предвид следното :

 • Да се осигури реално трипартитно управление на здравноосигурителната система, което да отговаря на реалния принос на страните във финансирането на системата.
 • Броят, съставът, участниците в органите на управлението на здравната  каса и правилата за управление на НЗОК да се определя  от социалните партньори.
 • Управителят на НЗОК да се избира на основата на публичен конкурс от Управителния съвет. За своята дейност да се отчита пред управителните органи на НЗОК и НСТС.
 • Председателите на управителните тела на НЗОК да се избират от техните членове на ротационен принцип.
 • Проблемите и резултатите от дейността на НЗОК са се разглеждат периодично, но не по малко от всеки три месеца , като се осигури необходимата прозрачност и публичност.
 • Бюджетът на НЗОК да се отдели от консолидирания бюджет на страната. Управлението на финансовия ресурс на НЗОК да бъде право и отговорност на управителните органи на касата. Да се преустанови практиката осигурителни вноски да се внасят във фискалния резерв и прехвърлят в бюджета на Министерството на здравеопазването.
 • Да се оптимизират структурата и броят на персонала на НЗОК на основата на тотална електронизация на дейността й.
 • Основен приоритет и критерий за оценка на дейността на органите и персонала от системата на  НЗОК на всички равнища да бъде защитата на интересите и гарантирането на правата на осигурените лица. НЗОК да гарантира равен достъп до медицинска помощ на всички осигурени лица на всички равнища на здравната система и в териториален аспект.
 • Да се променят правата, задълженията и отговорностите на регионалните структури на основата на децентрализация и предоставяне на функциите от централата на НЗОК. Да се обособят 6 регионални структурни звена, вместо съществуващите 27, които се доказаха като неефективни и формални звена с голям персонал.
 • Незабавно да се остойности основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.  На тази основа, на базата на актюерски разчети, да се определя минималния размер на  средствата, с който трябва да разполага НЗОК за изпълнение на поетите ангажименти към осигурените лица. Тази информация трябва да стане достъпна за всички осигурени лица.

 

4.  Считаме, че с предложения проект тези наши предложения не намират приложение, поради което не можем да го подкрепим.

5. БСК е готова да участва с предложения и становища в обсъждането на  мерки за повишаване на ефективността на здравноосигурителната система.

ПРОЕКТЪТ НА ЗАКОН Е ПУБЛИКУВАН ТУК


Становище на БСК по проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
Добави мнение