08.12.2014


ПОЗИЦИЯ

ОТНОСНО:  Заявените намерения за увеличаване осигурителните вноски в ДОО и НЗОК, както и за прибързани промени в осигурителните системи.

Българската стопанска камара (БСК) категорично не подкрепя заявените от някои социални партньори намерения за увеличаване на осигурителните вноски в ДОО и НЗОК, както и за прибързани промени в осигурителните системи - промени „на парче“, без предварителен задълбочен анализ и дебат.

БСК продължава да отстоява своята принципна позиция, че следва да се разработи пакет от мерки, с които да се гарантира средносрочна и дългосрочна финансова стабилност на осигурителната система. За целта е необходимо:

 • Бюджетите на ДОО и НЗОК да бъдат изчистени от плащания, които не са свързани с осигурителния принос на лицата;
   
 • Дългосрочно решение на въпроса за нарастването на възрастта за пенсиониране на база актюерски разчети и обективни прогнози за развитието на демографските процеси и на пазара на труда;
   
 • Въвеждане на изискване за минимална възраст за ранно пенсиониране по чл.69/КСО (полицаи, военни, магистрати) и на нови, по-обективни критерии за ранно пенсиониране, отчитащи реалните условия на конкретното работно място;
   
 • Радикална промяна на системата за определяне и отпускане на пенсиите и обезщетенията за временна и/или трайна нетрудоспособност;
   
 • Ефективен контрол по издаване на болнични листове и освобождаване на работодателите от задължението да плащат първите три дни „болнични";
   
 • Ефективен контрол по събиране на осигурителните вноски;
   
 • Премахване на „тавана“ на пенсиите;
   
 • Внасяне в реални размери на здравноосигурителните вноски за осигуряваните от държавата лица;
   
 • Въвеждане на ясни правила за медицинско обслужване на здравно-неосигурените лица и за финансирането на тази дейност;
   
 • Анализ на състоянието и визия за перспективите пред пенсионно-осигурителните дружества;
   
 • Оптимизиране на администрацията и електронизация на осигурителните системи.

 

БСК очаква от правителството и 43-то Народно събрание здрав икономически разум, реализъм и съгласувани със социалните партньори действия за осигуряване на финансова стабилност на осигурителните системи.


ОТНОСНО: Заявените намерения за увеличаване осигурителните вноски в ДОО и НЗОК, както и за прибързани промени в осигурителните системи
Добави мнение