11.12.2014

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, представителните организации на българските работодатели, с тревога констатираме засиления натиск върху компетентните институци за промени в основни параметри на проектите на закони за Държавния бюджет на Република България и за Бюджета на държавното обществено осигуряване.

Като отчитаме негативния ефект върху българската икономика от евентуално приемане на погрешни управленски решения, декларираме, че ще отстояваме категорично следните важни за устойчивото развитие на страната ни позиции:

 1. Да не се допуска административно увеличение на минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии.
   
 2. Максималният месечен размер на осигурителния доход да се запази.
   
 3. Да се запазят размерите на осигурителните вноски и установеното към момента разпределение на вноските между осигурителя и осигуреното лице.
   
 4. Изравняване на съотношението между осигурителния принос на работодателите и осигурените лица от 2016 г.
   
 5. Да се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.
   
 6. Изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете през 2028 г., при стъпка за мъжете от 2 месеца до 2016 г. и с по един месец след тази година,  и за жените с 2 месеца на година до 2016 г. и с по 4 месеца за периода от 2016 до 2027 г.  
   
 7. Осигурителният стаж също да продължи да нараства според действащото законодателство – с по 4 месеца за всяка календарна година до достигане на осигурителен стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.
   
 8. Да се въведе диференцирана (спрямо длъжността и степента на тежест и сложност на труда) възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО при запазване на изискуемия стаж от 27 години, от които 2/3 действително изслужени като кадрови военнослужещи или държавни служители по Закона за МВР и другите специални закони.
   
 9. Изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд да нараства в съответствие с нарастването на възрастта за работещите в ІІІ-та категория труд, до постигане разлика в размер на 8 години по-малко за І-ва категория и 3 години по-малко за ІІ-ра категория срямо общото изискване за ІІІ-та категория труд.

 

Вярваме, че с отговорно и компетентно управление и неподдаване на популистки натиск ще бъдат възприети правилните и необходими за стабилността на равитието на Република България решения.

 

 


Декларация на работодателските организации относно бюджетите на РБ и на ДОО за 2015 г.
Добави мнение