23.07.2015

В съответствие с чл. 3, чл. 4 и чл. 26, т. 1 от Устава на БСК, УС на БСК приема следните позиции относно определяне и актуализиране на минималната работна заплата и проект на МТСП за постановление на МС за реда и условията за определяне на МРЗ за страната от 30.06.2015 г.:

1. При действащите икономически условия и международни ангажименти, Р България е в състояние да ратифицира и прилага Конвенция 131 на МОТ за определяне на МРЗ. Това ще наложи допълнителни промени за повишаване на ефективността на системата за социално подпомагане - прецизиране на обхвата на целевите групи получатели на социални помощи и услуги, вида, броя и размера на предоставяните социални помощи и социални услуги, като не се надвишава значително досегашното ниво на разходите за социално подпомагане като дял от БВП.

2. Следва да бъде отменено правото на МС да определя допълнителни плащания към РЗ, извън пряко определените в КТ /т. нар. „клас за прослужено време“/, както и на процедурите за административно определяне на прагове за минимален осигурителен доход по икономически дейности, квалификационни групи и професии /т. нар. МОД/.

3. В съответствие с чл. 1 на Конвенция 131 /нератифицирана/ в КТ следва да бъде регламентиран обхвата на категориите лица, наети по трудово и служебно отношение, върху които се разпростира прилагането на определената за страната МРЗ, както и валидните изключения, например - обучаеми на трудов договор, навършили 15 годишна възраст в задължителното училищно образование или в професионално обучение /т. нaр. дуална система/ и др.

4. В съответствие с чл. 2 на Конвенция 131, действащо законодателство и досегашна практика, се съблюдава правото на определяне на по-високи МРЗ от определената за страната в рамките на КТД на браншово и фирмено равнище. Действието на сключените КТД е само спрямо представените страни - предприятия и синдикални членове, като същевременно следва да се отмени предвидената в КТ възможност за т. нар.  „разпростиране на КТД“.

5. В съответствие с чл. 4 на Конвенция 131 продължава прилагането на действащия механизъм и досегашна практика на консултации със социалните партньори по ежегодната процедура за подготовка и приемане на държавния бюджет, като при необходимост се консултира необходимостта от актуализация и нов размер на МРЗ в комисията по доходи и жизнено равнище, в Националния съвет за тристранно сътрудничество и последващо приемане на постановление на МС.

6. В съответствие с чл. 3 на Конвенция 131, при консултирането със социалните партньори и определянето от МС на размера на националната МРЗ, се отчитат следните фактори:

6.1. потребностите на работниците и техните семейства, вземайки под внимание общото равнище на работна заплата в страната, издръжката а живота, социалните помощи, и сравнителното равнище на живот на другите социални групи;

6.2. икономически съображения, вкл. изискванията на икономическото развитие, равнищата на производителност и необходимостта от достигане и поддържане на високо равнище на заетост.

7.1. При необходимост от актуализация на размера на МРЗ до края на месец ноември, след приемане на закона за държания бюджет, се фиксира размер, не по-висок от 40 на сто от средната месечна работна заплата за предходната календарна година, за която са налични статистически данни, обявени от Националния статистически институт;

7.2. При определяне на месечния размер на нетната минимална работна заплата /разполагаем доход след приспадане на личните данъчни и осигурителни задължения/ се отчита линията на бедност за страната, определен от Министерския съвет за съответния период, като следва да се прецизира методиката за нейното определяне и осигури пълна прозрачност и публичност на първичните изходни статистически данни от страна на НСИ.

 

Управителен съвет на БСК


Позиция на БСК относно определяне и актуализиране на минималната работна заплата
Добави мнение