21.10.2015

БСК настоява за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество във връзка с т. нар. „данък върху вредните храни“

На основание чл.9, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, Българската стопанска камара настоява за спешно свикване на извънредно заседание на НСТС за обсъждане на оповестените в медийното пространство намерения на министрите на здравеопазването и на младежта и спорта за въвеждане на т.нар. „данък вредни храни".

Независимо, че не разполагаме с конкретен нормативен текст, съдейки от оповестеното в медиите съдържание на предлаганите данъчни промени, изразяваме категорично негативно становище, както следва:

 • Изключително висок e делът на сивия сектор, който не подлежи на контрол върху производството, както и върху плащане на данъчни и осигурителни задължения;
   
 • Не се разглежда алтернативата за драстично увеличаване на санкциите за несъответстващи продукти, вкл. за включване на забранени за употреба съставки, измами при етикетирането, въвеждане на нови стандарти за съдържание, забрани за определени консерванти, овкусители, оцветители над нормите, съставки на база ГМО, т.нар. „фураж на бъдещето“;
   
 • Вдигането на данъци и акцизи без реформи в администрацията, публичните разходи и регулациите ще предизвикат неизбежно съпротивата на легалния бизнес, доколкото предлаганите промени обслужват допълнително огромния "финансов и лобистки ресурс", извличан от непрозрачни публични финанси, обществени поръчки и законодателство, обслужващо партикуларни корпоративни интереси.
   
 • Аргументацията за насочване на приходите към инвестиции в масов спорт следва да се съпостави с нищожните средства, програмирани и усвоени за тази цел през предходния програмен период 2007-2015 г.;
   
 • Предлаганите ставки ще увеличат разходите за хранителни продукти на най-ниските доходни групи и ще предизвикат неефективна верижна индексация на социалните плащания и пенсии, допълнително стесняване на фискалното пространство, увеличен  дефицит на бюджета и осигурителните фондове, както и инфлация, вкл. поради ръста на цените на продукти със съдържание под нивата на т.нар. „акцизни съставки“, по-високи нива на бедност, повече сива икономика, фирмени фалити и в крайна сметка по-малко постъпления в НЗОК и здравеопазването;
   
 • Липсва яснота относно администрирането и контрола по прилагането на новите акцизни ставки, като се отчитат рискът от нарушено етикетиране, непосочване на „акцизните“ съставки, липсата на достатъчно акредитирани лаборатории за контрол на съдържанието на вредни съставки и др.


Ако МТСП и МФ подкрепят инициативата на министрите П. Москов и Кр. Кралев, съответният законопроект следваше да бъде внесен на последното заседание на НСТС, проведено на 29.09.2015г., за консултиране със социалните партньори вкл. с браншовите синдикални и работодателски организации от хранително-питейната индустрия.


Подчертаваме, че в конкретния случай:

 • съответните държавни органи предприемат законотворческа активност извън основните, законово определени правомощия и компетентност, доколкото инициирането на данъчни промени е в сферата на основна компетентност на Министерството на финансите, а значимите негативни ефекти върху жизненото равнище налагат консултирането на НСТС;
   
 • медийните и предизборни изяви не следва да се използват за игнориране на социалния диалог и дебата в НСТС.


България е ресурсна държава по отношение на земеделски суровини, чието производство е частично субсидирано от ЕС. Един от основните икономически стълбове в развитието на икономиката в следващите години е добавянето на стойност към продукцията на земеделието и животновъдството чрез разширяване на производството и износа на храни, вкл. чрез скрития износ – потреблението в туристическата индустрия. БСК обръща внимание, че опитът да се определят храни, чието производство е подчинено изцяло на европейското законодателство, като опасни за човешкото здраве, представлява мащабен удар срещу преработвателната промишленост, износа и развитието на хранително-питейната индустрия.


Становище относно т. нар.
Добави мнение