Изх. № 02-00-13/11.06.2019 г.

 

ДО

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                 

ОТНОСНО:    Становище на БСК по проект на Закон за публичните предприятия (№ 950-01-137/06.06.2019 г.), Ваш № КИП 953-01-19 от 07.06.2019г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 

С настоящото представям становище на БСК по проекта на Закон за публичните предприятия (ЗПП): 

  1. БСК е декларирала многократно негативни позиции и оценки за състоянието и резултатността и управлението на държавните предприятия. В тази връзка изразяваме категорична подкрепа на законодателното уреждане на определянето на държавната политика и изисквания към управлението на публичните предприятия, респ. на изпълнение на ангажиментите във връзка с обявените намерения за иницииране през м. юли т.г., на процедура за присъединяване към Валутно-обменния механизъм II (ERM II) и Банковия съюз. 
  1. Законопроектът регулира обществени отношения и изпълнението на ключово значими функции за обществото и гражданите, вкл. във връзка с прилагането на чл. 18 на Конституцията, който определя обектите на изключителната държавна собственост. Същевременно състоянието и общите финансови параметри на публичните предприятия са от съществено значение за упражняване на контрола над общия дълг и т. нар. квазифискален дефицит в сектор държавно управление. Те представляват важна изходна основа на дългосрочното бюджетно планиране и рамка за развитие на публичните финанси, особено в условията на действащ Паричен съвет.           

Следва да се подчертае, че чл. 105, ал. 1 от Конституцията определя като едно от основните правомощия на Министерския съвет да „ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите“, а чл. 106 регламентира задължението му да „организира стопанисването на държавното имущество“. 

В тази връзка е необходимо да се обсъдят задълбочено и прецизират делегираните права на Министерски съвет по чл. 10, ал. 1 от ЗПП „да одобрява политиката за участие на държавата в публичните предприятия“ и да определя и осъществява държавната политика по отношение на публичните предприятия /чл. 1, ал. 2/. Предлагаме да бъдат регламентирани общи условия и ред в съответствие с които Министерският съвет на всеки четири години внася за одобрение в Народното събрание отчет и доклад за бъдещата политика по отношение на държавните предприятия. За целта е необходимо да се регламентира тяхното най-общо съдържание като се внесат допълнения в чл. 10, ал.1 и следващите и бъдат внесени свързани промени в текста на чл. 1, ал. 2 и чл. 14, т. 2. 

Предложените промени осигуряват прозрачност, предвидимост и отчетност при дефинирането и изпълнението на държавната политика спрямо публичните предприятия, вкл. на осъществяването на подбора и определянето на времевата рамка за приватизация, както и реализация на функциите на парламентарен контрол в съответствие с чл. 62, ал. 1 и чл. 84, т. 1 на Конституцията на Република България. 

  1. Чл. 5 и чл. 7, ал. 1 на ЗПП дефинират общите интереси на държавата за упражняване на права на собственост в публични предприятия, вкл. с цел елиминиране на пазарни дефекти, доставка на стоки и услуги със стратегическо значение, свързани с националната сигурност или развитие, управление на стратегическо имущество, възлагане на обществени услуги или изпълнение на други цели на публичната политика. В част от тези случаи, дейността на публичните предприятия неизбежно ще бъде осъществявана в условията на т. нар. административен монопол и естествен /неизбежен/ монопол, при спазване на общите принципи и изисквания на правото на ЕС и чл. 18 на Конституцията на Република България. В тази връзка следва да бъдат отстранени противоречията и редактиран текста на чл. 6, ал. 1, изискващ стопанската дейност на публичните предприятия да се осъществява „при равни условия с другите икономически оператори“ и недопускане на „монополно или господстващо положение или нелоялна конкуренция“. 
  1. Общите принципи за подбор, номиниране и назначаване на членове на органи за управление и контрол в едноличните публични предприятия и определяне на кандидатите за заемането на тези длъжности в публичните предприятия, следва да бъдат уредени в ЗПП чрез допълване на текста на чл. 20 за подбора. Това ще осигури необходимата предвидимост на кадровата политика, професионализъм и условия за развитие и приемственост в управлението на публичните предприятия. 
  1. Считаме за необходимо МС да бъде оправомощен да дава указания за прилагане на закона, вместо Агенцията за публичните предприятия, като бъдат внесени съответни изменения в чл. 12, т. 7 и § 4 на ЗПП.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Становище на БСК по проект на Закон за публичните предприятия
Добави мнение