С настоящите позиции и предложения УС на БСК подчертава необходимостта от провеждане на своевременно, широко и пълноценно обсъждане на необходимите решения и мерки за цялостна реформа на висшето образование (ВО) с участие на ръководствата на висшите училища и университети, Съвета на ректорите, Министерство на образованието, национално предавателни и браншови сдружения на работодателите и работниците и други заинтересовани страни. Основна цел на този дебат следва да бъде приемане на амбициозна и осъществима стратегия за развитие на висшето образование до 2030 г., отговаряща на съвременните предизвикателства, на протичащата цифровизация на глобалната икономика в съответствие с подхода и принципните промени на Закона за висшето образование, внесени в 44-то Народно събрание.[1] 

Промени в предхождащите степен на предучилищно и училищно образование 

 1. Въвеждане на индивидуален Е-образователен и квалификационен профил на българските граждани, обхващащ системата на предучилищното, училищното, висшето образование и професионална квалификация.
 2. Допълнително финансиране и мерки за пълно покритие и безплатен достъп до предучилищното образование за овладяване на официалния език в Република България, поетапна атестация при завършване на началната, основната и средна степен в училищното образование ранно профилиране.
 3. Намаляване броя на отпадналите от началната, основната и средна степен чрез увеличаване на привлекателността на училищното образование, вкл. чрез извънучилищна заетост, кръжочна дейност, състезания и олимпиади, увеличаване на часовете за спорт, вкл. плувни басейни и други спортни съоръжения, отговарящи на съвременните стандарти, пълен обхват на възпитаниците и учащите от 3-4 г. в задължителни брой минимални часове и полагане на изпити в края на началната степен на училищното образование.
 4. Ранна оценка и профилиране на учащите за последващо професионално /дуално/ обучение или за последващ прием във висшето образование /ВО/.
 5. Постигане на радикален обрат за намаляване дела на функционалната неграмотност сред завършващите 9 и 10 клас, повишаване на резултатността на българските ученици по т. нар. тестове PISA, надеждно оценяване и верификация на придобитите знания на изхода на средното образование /11 и 12 клас/.
 6. Допълнително финансиране и увеличаване на часовете и профилираните паралелки за преподаване на т. нар. STEM умения (наука - технология - инженеринг - математика).
 7. Увеличаване часовете за преподаване на писмен и говорим английски език и обвързване получаването на диплома за средно образование за достъп до ВО с високо ниво на неговото овладяване.

Промени в организацията на ВО, акредитацията и финансирането на ВУ

 1. Стартиране на дебат за приемане до края на 2020 г. на стратегия за развитие ВО до 2030 г. с всички заинтересованите страни – Съвет на ректорите, академичната и стопанска общност, клъстери и браншови сдружения, държавни институции, неправителствен сектор и др.
 2. Въвеждане на подготвителен семестър и/или паралелна подготвителна програма за всички специалности и студенти за които не се изисква полагане на кандидат студентски изпит, за студенти, които не са издържали съответен входен тест в началото на първия семестър, с формат и съдържание съгласувани със Съвета на ректорите и МОН.
 3. Въвеждане на две основни форми на обучение - редовно и дистанционно.
 4. Въвеждане на общ , съобразен с европейската и международна практика, стандарт за текущо и семестриално оценяване и за държавните изпити, с цел повишаване обективността и самоконтрола от страна на преподавателите, на мотивацията, качеството на образование и конкурентоспособност на студентите, както и до подобряване на заеманите позиции от нашите университети в европейските и световните класации.
 5. Атестация на студентите след четвъртия семестър на обучение за последваща специализация, насочване към стажантски програми, участие в НИРД и сключване на договори за стипендии със заинтересовани работодатели.
 6. Провеждане на специализирани курсове за бивши възпитаници или за специалисти от държавния и частен сектор с цел представяне на нови дисциплини и тенденции в съответната научна област и професионално направление за опресняване на знанията и поддържане на контакти между университет и възпитаници;
 7. Разширяване на обхвата на обучение и специалностите за „професионални бакалаври“, като след трети курс се отсяват най-добрите студенти за продължаващо обучение в бакалавърска и магистърска степени.
 8. Поетапно повишаване изискванията за институционална и програмна акредитация към от Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ към докторски и магистърски програми, а впоследствие и на бакалавърските програми по специалности в избраните приоритетни образователни направления.
 9. Преразглеждане на броя на защитените специалности и приоритетни направления.
 10. Обвързване на критериите за оценяване с достиженията в НИРД и съотношението между преподаватели и студенти.
 11. Обвързване на преобладаващата част от държавното финансиране с качеството на изхода за сметка на броя на завършващите студенти. Увеличаване и диференциране на бюджетното финансиране за най-добре оценените и избрани приоритетни професионални направления и защитени специалности, вкл. според типологията на ВУ и професионалните направления.
 12. Ефективно прилагане на предложените промени в ЗВО за сключване и изпълнение на договори за финансиране и управление на ВУ с определени индикатори за резултатност, ефективност и ефикасност, етапи за изпълнение на мерки, прилагане на нормативни и други изисквания, препоръки от текущата акредитация и план-прием, сключвани между МОН и ректорите в рамките на действащата академична автономия. Последващ ежегоден контрол за изпълнение от страна академичния съвет, общо събрание на ВУ, МОН, Сметна палата и други компетентни институции.
 13. Увеличаване на дела на финансиране на обучението по договори с частния и публичен сектор за изплащане на стипендии за учебни такси и други разходи, за най-добрите студенти завършили втори курс с ангажименти за последваща заетост и адекватно трудово възнаграждение.
 14. Допълнителни данъчни преференции за финансиране на обучението и НИРД и сключване на договори за стипендии с работодателите.
 15. Постепенна промяна на съотношението между студентите по държавна поръчка, субсидирана от бюджета и по платени форми на обучение.

Академично израстване и повишаване на качество на преподаване

 1. Въвеждане на допълнителни гаранции и минимални национални изисквания /“филтри“/ за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности вкл. въвеждане на високи критерии за научни постижения.
 2. Осигуряване на публичен достъп до Регистъра на академичния състав на ВУ, подържан от МОН вкл. за хорариума, планова и фактическа учебната натовареност с ежемесечна актуализация.
 3. Въвеждане на задължително изискване за минимална натовареност по основен трудов договор на университетските преподаватели за целите на акредитацията на ВУ и направленията и специалностите.
 4. Осигуряване на достоен начален размер на заплащане на преподавателския труд, не по-ниско от заплащането на учителите и обвързване с ръста на средните заплати в съответните икономически дейности, съответстващи на професионалните направления и специалности.

Взаимодействие между ВО и реалната икономика

 1. Въвеждане на Електронен образователен и квалификационен профил на българските граждани обхващащ предучилищното, училищното и висшето образование и професионална квалификация финансирани от държавата вкл., степен на владеене на официалния език, завършено образование, професионално направление, специалност, професионална квалификация, и други реквизити. Интеграция на съществуващите регистри (трудови договори и наети по служебни правоотношения, осигурени лица) и осигуряване на публичен достъп до агрегирани данни по общини, големи населени места, области, региони за планиране, по икономически дейности до 4-ти знак на КИД 2008, по длъжности по НКПД 2011, основни възрастови групи и обвързване с рейтинговата система във ВО.
 2. Използване на информацията и данните от информационните системи и регистрите на наетите лица и на образователния и квалификационния профил на българските граждани при определяне на държавния план прием във ВУ с отчитане на оценените потребности и кадрови обмен по икономически дейности, длъжности, възрастов състав на наетите и заетите лица, в териториален обхват и разпределение по професионални направления и специалности.
 3. Иницииране на проекти, финансирани със средства на ЕС, за изграждане на съвместни акредитирани водещи лаборатории към ВУ и пилотни иновационни предприятия с участие на заинтересовани браншови сдружения и предприятия.
 4. Въвеждане на стажантски програми и съвременни електронни платформи по примера на успешни партньорства между големи предприятия, браншови сдружения и ВУ.
 5. Постепенно увеличаване на средствата за НИРД във висшето образование от сегашните 0,04% от БВП до над 0,3-0,4% през 2030 г. за сметка на финансиране от държавния бюджет, ЕС, договори с предприятия, клъстери и браншови сдружения, вкл. за изграждане на съвместни референтни браншови акредитирани лаборатории, съвместни приложни изследвания и др.

 

УС на БСК

___________________

[1] Първоначален вариант на настоящите предложения бе предложен за съгласуване в АОБР, представен на МОН и НС във връзка с изискано становище от ресорната парламентарна комисия по внесения проект на ЗИД на ЗВО.


Предложения за необходимите решения за цялостна реформа на висшето образование
Добави мнение