27.11.2019

 

Изх. № 04-00-58/27.11.2019 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

 

     

Предложения на БСК за теми за обсъждане в Националния съвет по демографска политика

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Във връзка с последното заседание на Националния съвет по демографска политика, с настоящото БСК предлага включването в дневния ред на следващите заседания на следните теми:

  1. Анализ на проблемите и резултатите от прилагане на режима на адресна регистрация по Закона за гражданската регистрация в периода 1999 – 2019 г.; Вносител: Зам.-министър на вътрешните работи, член на Съвета.
  2. Възможности за интеграция на регистрите на данни и за агрегация, публикуване и използване на информация за наетите лица, възнагражденията, здравното състояние, образованието и квалификацията на българските граждани, вкл.:
  • регистри на сключените трудови договори и осигурени лица; Вносител: Министър на труда и социалната политика и Зам.-министър на финансите, членове на Съвета;
  • информационната система на Министерство на здравеопазването и НЗОК за създаване на електронно персонално здравно досие на българските граждани; Вносители: Зам. министър на здравеопазването и Управител на НЗОК, членове на Съвета;
  • регистри за електронен образователен и квалификационен профил на българските граждани; Вносител: Зам.-министър на образованието и науката, член на Съвета.

Своевременните действия за интеграция на споменатите данни чрез възможностите на междурегистровия обмен REGIX и ангажиране на Държавна агенция „Електронно управление“ ще осигури липсващи към настоящия момент персонални и агрегирани данни по населени места, общини, административни области, възрастови групи, заемани длъжности, икономически дейности до четвърти знак на кода по КИД 2008 и др. На следващо място, ще бъде ускорено изграждането на т. нар. Електронно управление, като се открият многобройни възможности и функционални приложения за целите на демографската политика, ограничаване на данъчно осигурителните измами (т. нар. „фиктивни болнични“, нарушения по ТЕЛК, недеклариран труд и др.), активните мерки на пазара на труда, вкл. за преодоляване на дефицита на работна сила, реформите във образователната и здравна системи и други области на политики.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/п/                

ДИМИТЪР БРАНКОВ
Зам.-председател в БСК,
Член на НС по демографска политика

 


Предложения на БСК за теми за обсъждане в Националния съвет по демографска политика
Добави мнение