04.02.2020

ДО

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

Г-Н ВЕЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

КОПИЕ ДО:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ ПО
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ТУРИЗЪМ И ЕНЕРГЕТИКА

 

ПОЗИЦИЯ

Относно: Намаляване на срока за получаване на помощ за непреки разходи за
емисии в ЗИД на ЗОИК между първо и второ гласуване

Енергоинтензивните индустрии, представлявани на национално ниво от работодателските организации в химическата и металургична индустрия (БАМИ, БКХП и БФИЕК) са силно обезпокоени от предложените между първо и второ гласуване промени в Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), свързани с трикратно намаляване на периода, в които имат право на помощ за индиректни разходи за емисии. Тази необоснована промяна не съответства на европейските политики и практики и на целите за запазване на конкурентоспособността на изложените на „значителен риск” от изтичане на въглерод важни за икономиката на ЕС сектори. Тя противоречи и на постигнатите договорености в резултат на едногодишна работа на междуведомствена група към Министерството на икономиката и писмено съгласуваните предложения от всички заинтересовани страни, като МФ, МОСВ, МЕ и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с членове БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП.

България е значим фактор в европейското производство на химически продукти и метали, влизащи в обхвата на допустимата по Насоките помощ. В Директивата за парниковите газове е записано, че „Държавите-членки следва да приемат финансови механизми” за компенсиране на индиректни разходи с източник на средства приходите от търгове на квоти. Тази възможност години наред се прилага в европейските страни и отпуснатата помощ за техните индустрии възлиза на стотици милиони евра. Независимо от тази неравнопоставеност реално българските производители се конкурират на едни и същи европейски и световни пазари. За икономиката на страната запазването на конкурентната им способност е важна и прилагането на европейската политика и практика е стъпка в тази посока. Това се налага и поради факта, че през 2019 г. крайните цени на електрическата енергия за енергоинтензивнити индустрии в България надвишават от 25% до 50% тези на останалите страни в ЕС.

Последните предложени промени в §6 от т.7, които намаляват срока за получаване на помощта от 1 юли 2020 г., вместо от 1 юли 2019 г., респективно от 18 месеца на 6 месеца е неприемлив, нарушава принципа за равнопоставеност на българските и европейски производители, не работи в полза на националната икономика и за нейния растеж.

Вярваме, че членовете на отговорните комисии към 44-то НС и българският парламент ще отчете настоящата позиция на засегнатите производители и ще възстанови приетия при първо гласуване периодът за получаване на помощта да бъде от 1 юли 2019 г. до 31.12.2020 г.

Очакваме Вашата подкрепа и справедливо решение, в съответствие с европейските политики и практиките в другите страни-членки. България трябва да запази своята базова индустрия, нейното устойчиво развитие и конкурентоспособност на международните пазари. Тя има важна роля и за суровинната независимост на ЕС при изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, осигурявайки основните суровини по веригите на добавена стойност в процеса на преминаване към нисковъглеродна икономика.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФИЕК
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАМИ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БКХП
ПОЗИЦИЯТА Е ПОДКРЕПЕНА ОТ:
КЦМ 2000 ГРУП АД
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
АЛКОМЕТ АД
СОЛВЕЙ СОДИ АД
АГРОПОЛИХИМ АД
СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД
ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД
СОФИЯ МЕД АД
ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
НЕОХИМ АД
КАЛЦИТ АД


Относно: Намаляване на срока за получаване на помощ за непреки разходи за емисии в ЗИД на ЗОИК между първо и второ гласуване
Добави мнение