Изх. № 04-00-9/ 20.05.2020 г.           

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ЗАМ. МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

КОПИЕ: СЕКРЕТАРИАТ НА НСТС 

ОТНОСНО: Становище по предложения на АИКБ, свързани със злоупотребите с парични обезщетения за безработица

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

С настоящото представям следната позиция във връзка с насроченото неприсъствено заседание на Комисията по осигурителни отношения – КОО (Ваше писмо № 0304-17/15.05.2020г.):

  1. Натрупаните проблеми при ползването на обезщетения за безработица от български граждани, придобили съответни права след последна заетост в ДЧ на ЕС имат значимо въздействие върху финансовото състояние на ДОО и върху мотивацията за заетост на пазара на труда в България на всички икономически активни лица.
  2. Според многобройни сигнали от страна на НОИ, налице са значителни неразплатени суми, дължими от осигурителни администрации на ДЧ на ЕС, представляващи основни дестинации за постоянна и временна, в т. сезонна заетост извън страната за много български граждани.
  3. В същото време, са налице редица проблеми от правно естество, вкл. неясни или подаващи се на широко тълкуване приложими регламенти на ЕС. Над тридесет години в България не се прилага и контролира ефективно режима на адресна регистрация по настоящ адрес. По тази причина възникват спорни основания за преценка на уседналостта на лицата и задължението за изплащане на обезщетенията за безработица, съответно от НОИ или от органите заетост и осигуряване в ДЧ на ЕС, където българските граждани са работили (в много случаи минимално време от един месец) преди придобиване на съответното право.
  4. Съществуват и ред други проблеми, поставяни многократно от БСК и АОБР, напр. придобиването на право на пенсия и различни обезщетения, без да са издължени съответните осигурителни вноски, и увеличаване на осигурителните измами, които се задълбочиха след прехвърлянето на контрола върху вземанията от НОИ върху НАП и последвалите промени на КСО.
  5. Това налага преди обсъждане на значими промени в режима на обезщетенията за безработица да бъде изготвен и внесен в КОО подробен и обхватен фактологичен и правен анализ от страна на НОИ, предложения за ограничаване на злоупотребите, за усъвършенстване на българското законодателство, както и оценка на съществуващите проблеми в европейската правна рамка и на финансовите разчети с осигурителните администрации на държавите-членки на ЕС.

 

С уважение,

Димитър Бранков

Зам.-председател НА БСК


Относно злоупотребите с парични обезщетения за безработица
Добави мнение