26.08.2021

 

Изх. № 02-00-17/26.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, 46 НС

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ, 46 НС

КОПИЕ:

Г-ЖА МАРИЯ КАПОН И ГРУПА Н.ПР.,
ВНОСИТЕЛИ НА ЗИД, СИГН. 46-154-01-14, 46 НС

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Сигн. 46-154-01-14, внесен на 27/07/2021 г. от Мария Капон и група н.п.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОНЕВ,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) горещо приветства факта, че темата за създаване на електронна трудова книжка е поставена в дневния ред на парламента.

БСК е първата работодателска организация, която още от 2014 г. настоява за регламентиране на възможност за размяна на документи между работодател и работник/служител по електронен път, както и за замяна на хартиената трудова книжка, трудовото досие на работника и служителя и дневника за издадените трудови книжки, с електронни.

В отговор на първоначалните ни предложения, през 2014 г. беше сформирана работна група към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в която бяха представени всички представителни организации на работодателите и работниците, ИА „Главна инспекция по труда“ и представители на МТСП. В рамките на работната група беше обстойно обсъдена идеята за преход от хартиена към електронна трудова книжка, както и ползите, които представлява това решение на работодателите, работещите и контролните органи, а именно:

  • минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и пр.;
  • повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство, увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване на дела на трудово-осигурителни измами. Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник/служител, работодател, контролни органи и др.);
  • намаляване на административната тежест за работодателите – отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3, тъй като информацията ще се попълва в „електронната трудова книжка“;
  • структуриране и обединяване на информацията в национален обхват, което позволява допълнителен анализ, който да се ползва като инструмент при формиране и провеждане на политики на пазара на труда;
  • електронният регистър предоставя възможност за последващ обмен и интегриране на данни с информационните регистри на други институции – ГРАО, НАП, НОИ, НЗОК и др.

В рамките на работната група бяха изразени положителни становища от всички заинтересовани страни, с изключение на Министерството на труда и социалната политика, което изрази опасения, че идеята е трудно осъществима към онзи етап, както и съмнения относно необходимостта от нейното реализиране. Докладът от дейността на работната група беше разгледан на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 19.02.2015 г., където единодушно бе взето решение да се разшири съставът на работната група с участието на експерти от НАП, НОИ и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които да подпомогнат дейността на групата. За съжаление, това не се случи.

Независимо от първоначалния скептицизъм на МТСП, развитието на електронните услуги и все по-широкото им прилагане доведе до промяна в Кодекса на труда (ДВ. бр. 105 от 2016 г.), с което се предвиди част от документите в трудовото досие да могат да се съхраняват и създават като електронни документи. Въз основа на този законов текст, МТСП съвместно със социалните партньори разработи Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Същата бе приета с ПМС и обнародвана в ДВ бр.40 от 15 Май 2018 г.

В края на 2019 г. БСК настоя да бъде възобновен дебатът за създаване на електронна трудова книжка. Повод за това беше инициатива на МТСП за замяна на формата на хартиената трудова книжка с друг – отново хартиен вариант.

Ето защо, приветстваме инициативата за законодателно решение на този въпрос.

Същевременно, предложеният законопроект не урежда редица важни въпроси, необходими за прехода от хартиен към електронен формат, необходимия преходен период, администриране на данните и пр. Необходимо е значително прецизиране и допълване на текстовете, в т.ч. и обхващане на други закони.

Тъй като темата е важна и за работодателите, и за синдикатите, настоятелно Ви молим за организиране на професионален и задълбочен експертен дебат за прецизиране на предложения законопроект.

Доколкото съгласно чл. 73, ал. 3 на Правилника за организация и дейността на Народното събрание, по законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, председателят на водещата комисия следва да изиска становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество, тази дискусия би могла да се извърши и рамките на Комисията по трудово законодателство, където социалните партньори да представят своите предложения.

Силно се надяваме 8 години след поставяне на въпроса да е налице политическа воля електронната трудова книжка да стане факт. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Добри Митрев

Главен секретар и член на УС на БСК

 


Относно електронната трудова книжка
Добави мнение