09.05.2022

 

Изх. № 05-13-13 / 05.05.2022 г.

 

ДО

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

ОТНОСНО: Обществена консултация на Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС №86 от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и за приемане на Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ,

Изразяваме нашата подкрепа за възстановяване работата на Консултативния съвет, както и за актуализиране на структурата и предлагането на правилник за работата му. Многократно сме настоявали за адекватно структуриране и по-активна работа на Консултативния съвет, както и за създаването на специализирани работни групи към, които да покриват функционално и експертно основните секторни и/или хоризонтални политики и приоритети, свързани с Европейската зелена сделка[1].

Допълнително за повишаване ефективността от работата на Консултативния съвет, представяме следните предложения:

  1. По отношение правомощията на Консултативния съвет, считаме за подходящо те да се разширят като се предвиди и съгласуване на официалните позиции на България по проектите на актове, които ЕК предстои да приема.
  2. В обхвата на дейността на Консултативния съвет е необходимо да се предвиди и обсъждането на стратегически документи, които са от компетенциите на отделните министерства и въпреки, че не са изрично споменати в Съобщението на ЕК относно Европейския зелен пакт, са органично свързани и необходими за изработването или актуализирането на тези документи. Един от примерите за такъв документ е Енергийната стратегия.
  3. Препоръчваме да се предвиди предоставяне на право на всички членове на Съвета, а не само на председателя, да предлагат сформирането на комисии към Съвета.
  4. По отношение състава на Съвета.
    1. Доколкото Съветът представлява консултативен орган към Министерския съвет, чрез който се обхващат експертните мнения и становища на бизнеса, синдикатите, научната общност, неправителствените организации, т.е. консултираните страни, не намираме за ефективно политизирането на неговия състав.
    2. Необходимо е да бъде предложен прозрачен и ясен механизъм за идентифициране, подбор, оценка на легитимността, представителността, опита и капацитета на организациите с „опит и експертиза в областта на декарбонизацията“.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 

[1] Становище на БСК относно Консултативен съвет по Европейската зелена сделка - https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29702/; Становище на БСК по проект на ПМС за създаване на Консултативен съвет във връзка ас Европейската зелена сделка - https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26619/


Относно създаването на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Добави мнение