Недостигът на подходяща работна сила продължава да бъде основен проблем пред българските работодатели. Настъпващата криза на пазара на труда може да създаде катастрофални последици за развитието на икономиката и инвестиционната среда в страната. В създадената ситуация е изключително важно да бъдат установени и използвани всички възможности за насърчаване на трудовата заетост и мобилността на работната сила.

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона  България-Румъния" има за цел да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Добрич, Силистра, Русе – България, и областите Констанца, Кълъраш - Румъния. Инициативата се финансира по програма Interreg V-A Румъния-България и се реализира чрез партньорство на три организации - Стопанска камара - Велико Търново, Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара.

В помощ на целевите групи (работодатели и население в трудоспособна възраст от двете страни на границата) ще бъде създаден информационен портал за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост в трансграничния регион България – Румъния, разполагащ с обща-база данни за областите, предприятията, работните места, компетентностни каталози на длъжностите с потенциал за трудова мобилност, инструменти за оценка и развитие на компетенциите на работната сила.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани множество дейности, в т.ч. и обучение на специалисти по човешки ресурси от предприятията в трансграничната зона, с цел подобряване на уменията им за подбор и наемане на персонал от другата страна на границата.

В тази връзка, партньорите по проекта стартират анкетно проучване, чиято цел е да установи проблемите и потребностите на предприятията в осигуряването на работна сила, както и за техните нагласи за привличане на мобилни трудови ресурси.

Включете се в проучването, в срок до 31.07.2017 г., ТУК!

Работата с въпросника ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Попълването на анкетната карта Ви гарантира, че при по-нататъшното разработване на продуктите и услугите по проекта ще се съобразим в детайли с изразеното от Вас мнение, с потребностите и проблемите на Вашите предприятия относно набирането и осигуряването на подходяща и квалифицирана работна сила. Вашите отговори са изключително ценни за формирането на адекватни политики и мерки за преодоляването на съществуващите проблеми и диспропорции на пазара на труда. Гарантираме запазването на конфиденциалността на Вашите индивидуални отговори, резултатите от проучването ще се анализират, интерпретират и популяризират само в обобщен вид.

За допълнителна информация можете да се обръщате към: 
Пламена Григорова - office@competencemap.bg, 02 932 09 65
Атанас Бойков - a.boykov@competencemap.bg, 02 987 19 90 и 0899 888 475

Предварително Ви благодарим за оказаното сътрудничество и коректността!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Онлайн проучване: Нагласи на работодателите за осигуряване на мобилна заетост