Онлайн проучване: Нагласи на работодателите за осигуряване на мобилна заетост

Недостигът на подходяща работна сила продължава да бъде основен проблем пред българските работодатели. Настъпващата криза на пазара на труда може да създаде катастрофални последици за развитието на икономиката и инвестиционната среда в страната. В създадената ситуация е изключително важно да бъдат установени и използвани всички възможности за насърчаване на трудовата заетост и мобилността на работната сила.

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона  България-Румъния" има за цел да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Добрич, Силистра, Русе – България, и областите Констанца, Кълъраш - Румъния. Инициативата се финансира по програма Interreg V-A Румъния-България и се реализира чрез партньорство на три организации - Стопанска камара - Велико Търново, Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара.

В помощ на целевите групи (работодатели и население в трудоспособна възраст от двете страни на границата) ще бъде създаден информационен портал за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост в трансграничния регион България – Румъния, разполагащ с обща-база данни за областите, предприятията, работните места, компетентностни каталози на длъжностите с потенциал за трудова мобилност, инструменти за оценка и развитие на компетенциите на работната сила.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани множество дейности, в т.ч. и обучение на специалисти по човешки ресурси от предприятията в трансграничната зона, с цел подобряване на уменията им за подбор и наемане на персонал от другата страна на границата.

В тази връзка, партньорите по проекта стартират анкетно проучване, чиято цел е да установи проблемите и потребностите на предприятията в осигуряването на работна сила, както и за техните нагласи за привличане на мобилни трудови ресурси.

Включете се в проучването, в срок до 31.07.2017 г., ТУК!

Работата с въпросника ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Попълването на анкетната карта Ви гарантира, че при по-нататъшното разработване на продуктите и услугите по проекта ще се съобразим в детайли с изразеното от Вас мнение, с потребностите и проблемите на Вашите предприятия относно набирането и осигуряването на подходяща и квалифицирана работна сила. Вашите отговори са изключително ценни за формирането на адекватни политики и мерки за преодоляването на съществуващите проблеми и диспропорции на пазара на труда. Гарантираме запазването на конфиденциалността на Вашите индивидуални отговори, резултатите от проучването ще се анализират, интерпретират и популяризират само в обобщен вид.

За допълнителна информация можете да се обръщате към: 
Пламена Григорова - office@competencemap.bg, 02 932 09 65
Атанас Бойков - a.boykov@competencemap.bg, 02 987 19 90 и 0899 888 475

Предварително Ви благодарим за оказаното сътрудничество и коректността!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.