Дата: 30.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2862

На свое заседание, на 29 септември 2015 г., Управителният съвет на БСК обсъди актуални проблеми, по които камарата работи активно – самостоятелно или в партньорство с останалите национално представителни работодателски организации (НПРО).

Специален акцент бе поставен върху активните действия на четирите НПРО за преодоляване на проблемите в системата на електроенергетиката. В хода на дискусията бе подчертана силната експертна и организационна подкрепа за действията на БСК от страна на браншовите организации от тежката индустрия. Положително бе оценено и постигнатото от четирите НПРО при формирането на общи позиции в защита на интересите на бизнеса. УС на БСК подкрепи и изготвения проект на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката.

Задълбочена дискусия бе проведена по проблемите на административното регулиране, създаващо затруднения пред развитието на стопанска дейност. Бе препоръчано БСК да активизира работата си в посока атакуване на подобни административни практики, вкл. чрез съда.

УС одобри действията на представителя на БСК в Надзорния съвет на НЗОК и го упълномощи да продължи да отстоява съответните позиции при обсъжданията на проекта за бюджет на Здравната каса за 2016 г., както и по изпълнението на бюджета за 2015 г.

Бяха утвърдени и изготвените от експертите на БСК становища и предложения за промени в данъчното законодателство (ЗКПО, ЗДДС и ДОПК), обобщаващи искания на браншови организации.

За член на БСК бе приета фирма „Би Ел Агро“ АД.

Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе последната седмица на м. октомври 2015 г.