Дата: 07.12.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1970

Министерският съвет назначи Жечко Петров за член през 2017 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), т. нар. „Сребърен фонд”. Той заменя досегашния представител на работодателите Тодор Табаков. Смяната се прави предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на УС на ДФГУДПС.

Ръководството на „Сребърния фонд” се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като двамата участват по право в Управителния съвет.

ЖЕЧКО ДИМИТРОВ

Жечко Димитров е програмен директор в Българската стопанска камара (БСК), управител е на Сдружение “Български институт за външна търговия” (БИВТ), Изпълнителен директор на СФБ “Капиталов пазар” АД, и управител на БИК “Капиталов пазар” ЕООД.

Работил е в Бюро за оценка на технологиите към МС, Приватконсулт ООД, ТМФ Сървисиз ЕООД и др.

Член на Националния съвет за Икономическа политика към БСК.

Жечко Димитров преподава „Борси и борсови операции” в Частна професионална гимназия „Банкер” от 1997 г. и организира провеждането на тренировъчни борсови сесии с учениците от 12 клас в СФБ „Капиталов пазар” и посещението/производствените екскурзии в Софийска фондова борса. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Финанси и кредит” с квалификационна степен магистър.

Има много допълнителни квалификации и специализации: Брокерси курс по операции с фючърси и опции – САЩ- Chicago Mercantile Exchange, УЧР – Япония – Никерен, Токио, курс по управление на проекти – Project Management Fundamentals.

Има богат опит като консултант и мениджър на над 15 международни и национални проекти в т.ч. програмен директор на проект на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Автор е на много публикации в специализирани издания и пресата.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.