13.07.2017

 

Изх. № 05-15-14 / 13.07.2017 г.

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО:

Предложения за промяна на статута и приходните източници на Фонда за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с възобновения дебат за бъдещето на Фонда за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система - т. нар. „Сребърен фонд“ (СФ), с настоящото БСК представя следните предложения:

  1. СФ следва да продължи своето функциониране като резерв на държавната пенсионната система, като се разшири неговата приходна база и преразгледат условията и редът за трансфериране на средства към „Фонд Пенсии“ и „Фонд пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО. По такъв начин ще получат макар и частично решение проблемите, свързани с т. нар. „право на избор“ на лица, осигуряващи се в УПФ и ППФ с цел финансиране на допълнителните разходи на ДОО от реализацията на тези права.
  2. Необходимо е да се регламентират и осигурят редовни и по-значими постъпления в СФ, вкл. чрез регламентиране на следните допълнителни приходоизточници:
  • акумулиране на излишъците от такси, събирани от държавните институции над действителните разходи за предоставяне на съответните публични услуги;
  • целият размер на всички приходи от приватизация, а не само на частта, която е "отчетена по държавния бюджет";
  • възстановяване от държавния бюджет на отклонените постъпления към Държавната консолидационна компания ЕАД от приватизация на дялове и акции на държавни предприятия;
  • иницииране на активно управление на средствата на СФ, вкл. чрез сключване на споразумение между МФ и БНБ, доколкото до този момент не е сключен договор с първокласен международен мениджър на активи на външните финансови пазари, както предвижда действащото законодателство.
  1. Следва да се преструктурира управлението на СФ, който да се трансформира в Агенция към МФ (или суверенен държавен фонд) за управление на общите активи и пасиви на държавата, вкл. във връзка с активното управление на държавния дълг, като се обсъдят и изготвят съответни промени в законодателството.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Предложения на БСК за промяна на статута и приходните източници на Сребърния фонд
Добави мнение