21.08.2015

Относно проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация

БСК категорично не подкрепи законодателната инициатива от м. декември 2014 г. за въвеждане на „конкуренция“ между разходно-покривната (солидарна) и капиталовата схема по допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), променящи цялостната архитектура и принципи на действащия пенсионен модел. Не беше подкрепен и т.н. „свободен“ избор на лицата, родени след 1959 г., между допълнителна пенсия от универсален пенсионен фонд (УПФ) или само на пожизнена пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО), както и последвалото решение за използване на т.нар. „Сребърен фонд“, респективно на фискалния резерв за временно „съхраняване“ на средства от личните партиди от УПФ и професионален пенсионен фонд (ППФ) на осигурените лица, доколкото:

 • Сребърният фонд окончателно загубва първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица;
   
 • Фондът окончателно се утвърждава като допълващ приходен източник за републиканския бюджет чрез разпределената печалба от БНБ от привлечени средства, инвестирани на международните финансови пазари;
   
 • Реализират се постоянни загуби за осигурените лица, както при осребряване на средства по личните партиди при транзакции от УПФ към фонда, и обратно - от фонда към ДОО и/или УПФ;
   
 • Създават се условия за масирано деформиране и на неразвития и манипулируем местен капиталов пазар и на текущата стойност на активите на отделни дружества – емитенти;
   
 • Изпълняваните нови функции от фонда, изискват допълващо програмно осигуряване и административни разходи.


Предложеният проект на Наредба и придружаващият доклад не дават решение на тези и ред други проблеми включително:

 1. Липсва финансова обосновка за въздействието върху бюджета, задължените и правоимащите осигурени лица. В тази връзка следва да се преразгледа изводът от придружаващия доклад, че не се очаква въздействие върху държавния бюджет. Неизбежно НАП и НОИ се натоварват с допълнителни функции и задължения. Поради различни причини в дългосрочна перспектива броят на трансферите по партидите на осигурените лица може да нарасне значително. Това предполага ангажиране на допълнителни човешки ресурси и иницииране на промени в наличното програмно осигуряване.
   
 2. Неизбежно УПФ и пенсионно-осигурителните дружества (ПОД) ще поемат допълнителни разходи и загуби поради неясния начин на осребряване на активите (по заварената структура на инвестиционния портфейл или при „свободен“ избор по вид на активите и емитентите), сравнително дългият времеви лаг между оценката на размера на личния дял и реализираната продажна цена. Допълнителните транзакционни, лихвени разходи и загуби по партидата на осигуреното лице ще наложат на УПФ и/или пенсионно-осигурителните дружества да резервират съответни средства за покриване на потенциалните загуби вкл., на тези за сметка на осигурените лица. От своя страна ДОО ще търпи бъдещи загуби, доколкото амортизираните (некапитализирани) средства от личните партиди при прехвърлянето им от Сребърния фонд, ще покриват незначителна част от задълженията по увеличения размер на алтернативни пожизнени пенсии от фонд „Пенсии“ и новия фонд „Пенсии на лицата по чл. 69“.
   
 3. Сребърният фонд също следва да назначи персонал и адаптира съответен софтуер в зависимост от избрания подход за извършване на транзакциите, който предстои да бъде доуточняван с последващи указания на министъра на финансите. Следва да се отчете и необходимостта от осигуряване на съответен текущ „буфер“ за лимити по текущи плащания за сметка на Централния бюджет, доколкото всички средства на Фонда се инвестират чрез общия валутен резерв на страната на външните финансови пазари и т.н.
   
 4. Основен недостатък на проекта на наредба е липсата цялостна и изчерпателна регламентация на реда, начина и сроковете за прехвърляне на средства от индивидуалните партиди на лицата между УПФ, НАП, Сребърния фонд, НОИ и обратно. Последните изменения на КСО делегират право на министъра на финансите да определя реда и начина за извършване и отчитане на операции по сметки на НАП, централния бюджет, т.нар. Сребърен фонд и бюджета на ДОО в допълнение на наредбата по чл. 179, ал. 3 на ДОПК. Следва да се отбележи, че не е регламентиран вида на съответния акт и краен срок за неговото приемане. В тази връзка предвидените допълнителни указания (чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал.3, чл. 8, ал. 4, чл.11, ал. 5) следва да бъдат включени като текст на проекта на наредба.
   
 5. Подобна дискреция, поставяща управлението на публични и на натрупани лични средства от двата стълба на задължителното пенсионно осигуряване в рамките на консолидираната фискална програма и фискалния резерв, руинира окончателно самостоятелността и независимостта на съответните институции, поставя под риск и засяга по недопустим начин правата на осигурените лица.
   
 6. Възможността за упълномощаване от страна осигурените лица на техни представители, които вместо тях да заявяват избора за прехвърляне на средствата, както и облекчения ред на заявяване на избора спрямо досегашните процедури, създава възможност за упражняване на неправомерен натиск, за манипулиране на избора между УПФ и ДОО, както и за нелоялна конкуренция между УПФ.


В съответствие с наложилата се практика обсъждането, респективно утвърждаването на проекта на наредба от Надзорния съвет на НОИ (в съответствие с чл. 36, ал. 1, т. 4 на КСО), следва да предшества проведеното заседание на ресорната комисия по осигурителните отношения към НСТС.

Проектът на наредба следва да бъде преработен и допълнен, включително като се вземат предвид бележките и предложенията от страна на социалните партньори, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и експертната общност.

Независимо от това БСК остава на многократно заявяваната позиция за спешно преразглеждане на спорните промени в Кодекса за социално осигуряване, които въвеждат свободния избор на пенсия от ДОО и УПФ, за възстановяване и ефективна реализация на функциите на Сребърния фонд, за отказ от дискреционната политика на държавата на постоянна отрицателна доходност от инвестициите на неговите активи, както за повече съгласуваност в действията на правителството и социалните партньори и осигуряване на необходимия консенсус за повишаване на ефективността на пенсионноосигурителната система.


БСК е против наредбата за прехвърляне на осигурителни вноски в НОИ
Добави мнение