13.05.2015

Българска стопанска камара внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество своите становища по предложените за дискусия в съвета законопроекти за изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

По проекта на ЗИД на КСО:

БСК подкрепя значителна част от предложените промени, по които е постигнат предварителен консенсус или с които се разрешават хронични проблеми на пенсионната система.

Същевременно, БСК продължава да отстоява своята позиция за разработване на общ пакет от мерки, гарантиращи средносрочна и дългосрочна финансова стабилност на осигурителната система и постигане на адекватен размер на пенсиите. Предложеният законопроект не обхваща всички решения, обсъждани в работната група към МТСП, като не е приложена цялостна и задълбочена оценка на въздействие. Предложените стъпки не отговарят в достатъчна степен на предизвикателствата, свързани с настоящата и бъдеща демографска ситуация, на състоянието и прогнозите за развитие на пазара на труда. Това може да постави под съмнение очаквания ефект и определените цели, вкл. постепенното преодоляване на неустойчивото финансово състояние на ДОО, повишаване на привлекателността на пенсионната система за осигурените лица и осигурителите, и постигане на адекватен размер на пенсиите.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

По проекта на ЗИД на КТ:

Българската стопанска камара подкрепя мотивите на вносителите за необходимостта от допълнителна правна регламентация на неуредени трудови правоотношения, за усъвършенстване и прецизиране на действащи текстове в Кодекса на труда. 

БСК подкрепя предложението за допълнение на чл. 3, ал.1 от Кодекса на труда с възможността за сключване на споразумения между представителните организации на работниците и служителите  и работодателите.

БСК подкрепя приемането на нова законова разпоредба - чл. 114а от Кодекса на труда, с оглед необходимостта от регламентиране на краткотрайната сезонна селскостопанска работа, възложена от регистриран земеделски стопанин и въвеждане на гъвкави форми на заетост. Предложената форма - сключване на трудови договори за един ден, създава известни облекчения за работодателите, доколкото отпада задължението за уведомяване на НАП/ГИТ за издаване на заповед за прекратяване на трудовия договор, връчване на длъжностна характеристика и др.

В същото време се затруднява счетоводното отчитане, поради необходимостта от ежедневни разчети по извършените плащания. Не отпадат и други задължения спрямо осигурените лица – ежемесечното подаване на декларация обр. 1 и 6 по Наредба №8/МФ, подаване на част от информацията за трудовото правоотношение по Наредба №5 на МТСП, необходимост от приспадане или допълнително изравняващо месечно плащане спрямо надвнесени/недостигащи авансови вноски и др. Съществува и риск от осигурителни измами, предвид възможността за краткосрочно осигуряване (до един ден) за риска от трудова злополука и получаване на съответни обезщетения за до 90 дни. Това налага да се предвидят допълнителни ограничения и възпиращ размер на глобите и санкциите при злоупотреби с предвидените права, както и да се осигури ефективен допълнителен контрол.

БСК подкрепя целите на внесените изменения и допълнения на чл. 139 от КТ, с които се създава правна възможност за по-голяма гъвкавост на заетостта и работното време за работника/служителя, изработване по негова преценка и разпределение на пълното работно време в рамките на работната седмица. По такъв начин се въвежда по-либерален режим и възможност за съвместяване на професионалния и личния живот, защитаваща интересите, както на работодателите, така и на наети лица. Освен в правилника за вътрешния трудов ред по чл. 139, ал.1 на КТ, ползването на този режим е предмет на договореност и в индивидуалния трудов договор на работника/служителя.

БСК мотивите и целите за предложената промяна правото на платен отпуск за майчинство за четвърто и следващо дете да бъде в размер на две години, а не на година и половина, както досега, с което отпада необходимостта от 6-те месеца неплатен отпуск, на който имаха право такива майки, респективно – следва да бъде отменен чл. 165 от КТ. По този начин се осигурява равнопоставеност при отглеждането на децата в семейството, независимо от техния брой.

БСК приема предложеното прецизиране на текстовете по отношение на обучението по време на работа (чл. 230, 231 и 232 на КТ) чрез замяна на термина „обучаем“ с „работник или служител“.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

Дата: 13.05.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2013