27.07.2022

Таня Йосифова е професор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, дългогодишен арбитър и адвокат. Автор е на три монографии в областта на гражданското и търговското право, становища до КС и ВКС, лектор в семинари, посветени на актуални въпроси в областта Правото на информационните технологии. Проф. Йосифова притежава богат административен и управленски опит. Тя е председател на Арбитражния съд към Българска стопанска камара.

Уважаема проф. Йосифова, кажете ни какви са предимствата на Арбитражния съд при Българската стопанска камара пред гражданските съдилища в страната, когато говорим специално за правораздаване при търговски дружества и онлайн търговци.

Арбитражният съд при БСК е създаден през 1999 г. и започва работа през 2000 г. В резултат на постоянното ни развитие и стриктното ни придържане към принципите на независимост, безпристрастност, обективност и конфиденциалност, мога уверено да кажа, че Арбитражният съд към БСК е институция, която се е утвърдила в бизнес и юридическите среди със своя безупречен авторитет.

На сайта на АС при БСК публикуваме актуална информация, свързана с АС и неговата дейност. От Секретарията предоставяме информация за всички интересуващи се относно начина на функциониране, листата на арбитрите, информация за арбитражната клауза, като спазваме всички изисквания за конфиденциалност на арбитражните дела.

Предимствата на нашия АС са свързани с предоставяне на ефективно, модерно и достъпно правораздаване. Производството се развива по-бързо в сравнение с държавния съд, то е в рамките на една инстанция и арбитражното решение има същата сила, както решението на държавния съд, включително може да се изпълнява и в чужбина. Предимство на арбитражната процедура е и нейния конфиденциален характер. За разлика от производството пред държавните съдилища, което поначало се гледа при открити врата, в арбитражното производство страните по спора запазват възможността да продължат търговските си отношения.

Като всеки модерен арбитражен съд ние предлагаме и медиаторски услуги в широка област на приложение и сме в процес на изграждане на медиаторска он-лайн платформа.

Последната новина, свързана с АС при БСК е присъединяването ни към Кампанията за по-екологични арбитражи (CGA), целяща минимизиране на въздействието върху околната среда на вредните емисии от дейността на арбитража. Всички тези предимства са в полза на стопанските субекти, които оперират както он-лайн, така и офлайн.

Кои са важните неща за страните при решаване на дела? Всички знаем, че бързото решаване на делата и компетентността на арбитражните съдии имат голямо значение. Има ли и други фактори за качествено правораздаване за търговски дружества?

За страните по един спор е от значение бързото му и своевременно решаване, но също така и безпристрастното, обективно и справедливо решение. Смея да твърдя, че ние предоставяме и двете благодарение на опита и професионалните качества на членовете на арбитражната колегия, които притежават богата биография и безупречна репутация. Сред тях са университетски преподаватели, бивши конституционни съдии, изтъкнати адвокати и експерти. Членовете на Арбитражната колегия са независими при изпълнение на функциите си. Те са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни във връзка с изпълнение на длъжността им.

От една страна арбитражното производство е по-бързо и ефективно в сравнение с държавното, от което не страда качеството му, защото се събират всички възможни доказателства. От друга страна, арбитражното производство е по-евтино, защото се дължи само една арбитражна такса.

България е страна по Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения и на Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж, и на практика това означава, че арбитражното решение може да получи изпълнение и в чужбина – например ако ответната страна притежава имоти или има място на стопанска дейност в чужбина.

Арбитражният съд към БСК е едноинстанционен. Кажете ни повече за едноинстанционните арбитражи за търговски спорове. Каква е практиката в другите страни, крият ли рискове и защо страните се доверяват на отсъждане в една инстанция? Как се гарантира справедливо решаване на споровете?

Именно защото производството е едноинстанционно процедурата е много по-гъвкава, арбитражния състав не е толкова формализиран при събирането на доказателства, защото е необходимо да се съберат всички възможни доказателства, за да могат арбитрите да вземат обосновано и правилно решение, подкрепено с убедителни доказателства. Не се прилагат строгите правила на Гражданския процесуален кодекс относно събирането на доказателства, призоваване и т.н. и споровете се решават съгласно разпоредбите на нашия Правилник. Страните избират арбитри, на които имат доверие.

Решенията на арбитражните съдилища не подлежат на обжалване пред по-горна инстанция, както е при държавните съдилища, но правото на защита на страните е гарантирано посредством упражнявания от Върховния касационен съд контрол над решенията на арбитражните съдилища и контролно-отменителните му правомощия. В чужбина е широко разпространена практиката търговски спорове, включително в отделни сектори на икономиката, да се решават изключително от арбитражи като високо уважавани институции, като по този начин не се натоварват държавните съдилища.

Какво е нужно, за да се възползваме от арбитража към БСК в случай на спор с друга страна? Достатъчно ли е да включим клауза в Условията си за ползване, която казва че споровете се решават в този арбитраж или трябва и да сме членове на БСК? Арбитражът единствено междуфирмени спорове ли решава?

За да може АС при БСК да реши Вашия евентуален спор не е необходимо да сте член на Българска Стопанска Камара. Страните по един договор могат да вземат това решение, като включат арбитражна клауза в договорите си, с която се предоставя компетентността за решаване на евентуални спорове, които могат да възникнат от договора, на АС при БСК. Примерна арбитражна клауза може да намерите на сайта на АС при АСК.

Арбитражната клауза може да се съдържа и в общите условия на търговеца или в условията за ползване на сайта. Освен предварително включване на арбитражна клауза в договора възможно е и след възникване на спора страните да сключат договор, с който възлагат решаването на спора от Арбитражния съд при БСК. Имайте предвид, че арбитражна клауза не може да се включи в договорите с потребителите. Освен потребителските договори от компетентността на арбитража са изключени и споровете за вещни права или владение върху недвижим имот, за издръжка, трудови спорове и публичноправни спорове - те не могат да бъдат решавани от арбитражния съд.

Колко би струвало решаването на спор в арбитража към БСК?

За да се определи колко би струвало решаването на спора в АС при БСК трябва да се изчисли на първо място арбитражната такса, която се дължи при подаване на исковата молба. Тя се изчислява с помощта на Тарифа за дължимите арбитражни такси и разноски по вътрешни, международни и ad hoc дела. В хода на производството е възможно да се наложи извършването на други процесуални действия като например назначаване на вещо лице (експерт в определена област), разпит на свидетели, които също са свързани с разноски.

 

 

Дата: 27.07.2022

Източник: www.merchantpro.bg

Прочетено: 347