Тук ще намерите полезна информация относно хода на
преговорите по определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013 г.

График за срещите

***

С писмо от 16.07.2012г. на министъра на труда и социалната политика беше стартирана процедурата по договаряне на МОД  по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2013 г.

Процесът по договаряне тази година следва да приключи до 20 август 2012 г.

Съгласно графика, заседанието на работната група с всички отраслови (браншови) организации ще се проведе на 21.08.2012 г. от 9.30 ч., в зала 5, ет.5 на МТСП.

Българската стопанска камара отправя препоръки към всички браншови организации да ускорят договарянето в съответните браншове с цел спазване на кратките срокове.

В процеса на договаряне препоръчваме да се води конструктивен диалог за постигане на съгласие по МОД за 2013 г. Както и в предшестващите години, необходимо е да бъдат отчетени възможностите на предприятия с влошено икономическо състояние в бранша и недопускане закриване на работни места вследствие на влошаване на  състоянието на съответните дружествата.

Припомняме, че в последните си препоръки (стр.5, т.12 и стр.8, т.3) към България Европейската комисия изразява позиция, че „трябва да бъде преразгледана системата за определяне на минималните осигурителни прагове, за да се постигне баланс между необходимостта недекларираният труд да намалее и необходимостта да се гарантира, че наемането на нискоквалифицирани работници не е прекалено скъпо”.

За улеснение на участниците в договарянето актуализираната към момента версия на списъка на длъжностите, включени в класификацията, е публикувана ТУК. Те са неразделна част от Насоките от Част 2 на НКПД. Всички заповеди за промяна в НКПД са публикувани в рубриката "Национална класификация на професиите и длъжностите (НКДП, 2011), секция "Документи" в интернет сайта на МТСП.

За допълнителна информация и разяснения по класификатора може да се обръщате към г-жа Теменужка Златанова, дирекция ЖСДРПС в МТСП – тел. 02/8119 513.

МТСП предлага, с оглед по-добрата оперативност, постигнатите преди тази дата споразумения (сканирани) да се изпращат по електронен път на адрес mod_2013@abv.bg, а оригиналите да се изпращат по пощата на адрес: гр. София - п.к.1051, ул. Триадица № 2, дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии” или донесени на ръка в МТСП и предадени на г-жа Ралица Соколова (тел. 02 8119 513) или  на г-жа Росица Колева (тел. 02 8119 500, 0882 82 55 56).

При възможност, молим да ни информирате за подготовката и хода на договаряне на МОД-2013, вкл. за евентуално непостигане на съгласие за сключване на споразумение по решение на браншовия ръководен орган, както и да ни предоставите копия от сключените споразумения на адрес j.velinova@bia-bg.com.

Целеви групи

Браншови организации на работодателите

Финансиране
Няма
Обхват
Национален
Прочетено:469