Липсата на достатъчен опит в България по отношение на организация на електрическата и SMART мобилност на територията на отделните общини и между тях, дава основание на Българската стопанска камара и Националната браншова камара за електрическа мобилност (ИКЕМ) да потърсят информация и практики от други европейски страни и особено от водещата европейска икономика – германската.

Особено сериозни са въпросите в тази връзка, свързани с мерките, които трябва да предприемат централната и местните власти, предвид националната стратегия за развитие на ЕМ до 2030 г., както и транспонирането на Европейската директива 2104/94/ЕС за инфраструктура за алтернативни горива.

Важен елемент е и очакването на бизнеса за институционална и експертна подкрепа, и партньорство с институциите. Немският опит ще спомогне за по-ефективно взаимодействие на бизнеса и общините в подкрепа на българската икономика и устойчивото регионално развитие в контекста на новите акценти  в политиките на  ЕС за периода 2014-2020 г.

В съответствие с целите на Фондация „Конрад Аденауер“ усилията на авторите на проекта са ориентирани в посока на информираност на обществеността за добрите европейски практики за SMART електрическа мобилност и насърчаване на иновативността на индустриалните субекти в този бранш на България, засилване на интеграцията в ЕС и обогатяване на дебатите и действията в политиката и икономиката чрез насочването им към Европейски ценности. 

 • Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 • Национална браншова камара за електрическа мобилност (ИКЕМ)

Република България

 • I семинар – Панагюрище 30 юни - 1 юли 2016 г. (програма)
 • II семинар – София, Хотел АТМ Център  15-16 септември 2016 г.

Обща цел на Проекта :

 • Информиране и активизиране на бизнеса, ресорните министерства, общините и регионалните организации, за ускорено навлизане и развитие на елементите на електрическата мобилност – транспортни средства, зарядна инфраструктура, услуги, образование и обучение и други, в съответствие с Европейските практики и действащи бизнес – модели.

Специфични цели:

 • Систематизиране на информация относно практики и тенденции в немската икономика в сферата на електрическата и SMART мобилност;
 • Обмен на информация и добри практики за сформирането на експертни екипи на общинско и регионално ниво в помощ на формирането на местни политики, пилотни проекти и практически подходи за развитие на електрическата мобилност;
 • Дискутиране и популяризиране на решения за електрическата мобилност, в полза на общинските политики и в полза на гражданите;
 • Устойчиво повишаване на институционалното сътрудничество между ресорните министерства, общините, социално-икономическите партньори, бизнеса и местните административни власти;
 • Популяризиране на резултатите от проекта сред структурите на БСК в подкрепа на електрическата мобилност.

Обхватът на целевата група, към която са ориентирани дейностите по настоящия проект, включва професионалната общност, в лицето на членовете на ИКЕМ и Аутомотив Клъстер България, партньори и заинтересовани фирми, регионални организации, клъстери и местни органи, членуващи в БСК, експерти и представители на местни предприятия, представители на общините и местните администрации, средни професионални гимназии и висши училища, заинтересовани от проблемите на електрическата мобилност.

Планираните дейности са ориентирани в следните основни направления:

 • Формиране на екип по проекта;
 • Подбор на групата участници-експерти;
 • Подбор на участниците за включване в проекта;
 • Подготовка на методически и работни материали за целите на проекта;
 • Организиране и провеждане на двудневен семинар в град Панагюрище (юни) за систематизиране на българския опит и на двудневен семинар в София (септември) за експертно обсъждане на опита на Германия в областта на електромобилността за представителите на общините, бизнеса и на гражданското общество;
 • Популяризиране на дейностите по проекта сред социално-икономическите партньори, административните власти и широката общественост.
 • Информирани над 50 фирми, експерти на ресорните министерства, представители на общини, учебни заведения, работодателски и други неправителствени организации с цел разширяване на информираността им относно германския опит в сферата на електрическата и SMART мобилност;
 • Създадени предпоставки за ефективни и устойчиви местни и регионални публично-частни партньорства с оглед реализацията на пилотни и иновативни решения, като един от механизмите за подкрепа на  българската индустрия;
 • Създадени организационни предпоставки за стартиране на пилотни проекти за подпомагане на SMART мобилността в отделните общини в България с институционалната подкрепа на Фондация „Конрад Аденауер“.

Отчитайки европейските цели и приоритети за интелигентно и устойчиво икономическо развитие, България е една от деветте страни-членки, които се присъединиха към Съвместната декларация за електрическа мобилност в Европа. С този акт електрическите автомобили бяха поставени в центъра на вниманието и перспективите за развитие и конкурентоспособност, интегрирайки индустриалното развитие и устойчивостта. Електромобилите са не само решение за ефективна и устойчива мобилност, но представляват и значима възможност за развитие на свързаните с автомобилната промишленост сектори като информационните и комуникационни технологии и производството и разпределението на енергия. По този начин като иновативна технология те ще дадат тласък за развитието и на други сфери, които носят по-висока добавена стойност за икономиката.

При добро управление електрическата мобилност може да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж на промишлеността през следващите десетилетия. Като нова индустрия, която предстои да се развива, разкриват се и възможности за включване на нови субекти на пазара. България има традиции, опит и предимства, за да се включи успешно в семейството на европейското автомобилостроене.

Създавайки условия за навлизане на електромобилите ще се осигурят и допълнителни предпоставки за осъществяване на европейските цели в областта на климата и енергията, в частност до 2020 г. да повишим до 16% дела на енергията си от възобновяеми източници, а в транспорта – до 10%. Като част от развитието на “умни мрежи” електромобилите имат и съществено предимство със значение за енергийната система, подпомагайки изглаждането на пиковете в периодите на върхова консумация на електроенергия, както и неравномерността в работата на някои възобновяеми енергийни технологии.

От друга страна, с навлизането и развитието на екологичните превозни средства ще се осигури устойчиво бъдеще на транспорта чрез въвеждане на нисковъглеродни иновационни и енергийно ефективни технологии и намаляване на неговата зависимост от изкопаемите горива. Така ще се осигури намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, съществена част от които се дължат на този сектор, в резултат на което и изпълнение на целите срещу изменението на климата. България се нуждае от обновяване на съществуващия стар автомобилен парк. Понастоящем над 50% от съществуващите автомобили са на възраст над 15 години. Остарелият парк води до съществено замърсяване на околната среда, създава рискове за човешкото здраве и ангажира значителен финансов ресурс за горива, смазочни материали и сервиз.

По този начин проектната тематика е в пълно съответствие с целите на Фондация „Конрад Аденауер“ за „подпомагане на българските общини да идентифицират общи проблеми и да налагат интересите си в тясно сътрудничество помежду си”.

Прочетено:4047