Изх. № 05-20-5/12.09.2018   г.

 

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

 

 

 

 

 

 

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НС

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО:

Финансова стабилизация на ТЕЦ „Марица Изток 2“ АД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Големите индустриални потребители на електроенергия, членове на Българска стопанска камара, са силно обезпокоени от влошаващото се финансово състояние на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и възможността като оздравителна мярка да бъде предложено повишаване на цената на тока за потребителите. Натрупаните загуби през 2017 г. и полугодието на 2018 г. не са единствено резултат от нарасналите цени на въглеродните квоти, а са резултат и от лошо управление на централата. Сравнението с другите частни въглищни централи в Маришкия басейн доказва по-ниската ефективност на управленческите решения в нея, измерена като разходи за единица продукция. Показателно е неучастието в търга за студен резерв, което лиши централата от близо 3 млн. лв.

БСК винаги е настоявала за ясна концепция за развитие на въглищната енергетика, в т. ч. по вертикала и на добива на въглища. Наложените от ЕК за периода след 2021 г. по-високи рестриктивни екоизисквания за намаляване на вредните емисии от големите горивни инсталации водят до още по-големи разходи за тяхното спазване. Това налага, с цел запазване на генериращите мощности, изграждане на цялостна концепция за повишаване на ефективността и съкращаване на разходите, включваща приватизация и концесиониране. Прехвърлянето на тежестта върху консуматорите само прикрива проблемите в енергийния сектор и обрича индустрията на загуба на конкурентоспособност и невъзможност за осигуряване на растеж в икономиката.

Във връзка с горното, напълно се солидаризираме с констатациите, аргументите и предложенията, включени в разпространената на 11.09.2018 г. обща позиция на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Изразяваме готовност, в качеството си на ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), да инициираме и изработването на консолидирана позиция на национално представителните работодателски организации.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател


Относно финансова стабилизация на ТЕЦ „Марица Изток 2“ АД
Добави мнение