Дата: 05.12.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3648

Във връзка с наблюдаваните през последните дни резки промени в цените на енергийната борса и продължаващите проблеми в енергетиката без видимо желание за реформи, организациите на базовите индустрии (БАМИ, БФИЕК, БКХП) днес изпращат отворено писмо до отговорни държавни институции.

Уважаeми дами и господа,

Организациите, представляващи базовите индустрии в България (БАМИ, БФИЕК и БКХП) с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на електроенергия. Нашите производства генерират над 25 % от добавената стойност в икономиката на страната, значителна част от износа и са изложени на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на тока допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията.

Това, което днес наблюдаваме на енергийната борса е резултат на много нерешени въпроси и закъснели реформи, липса на ясна визия за развитие и предвидимост в участието на централите на свободен пазар. Не се предлагат дългосрочни продукти, конкурентни и предвидими цени.

Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходи и се засилва популизма с обещания за запазване на работни места в Енергетиката и дългосрочно бъдеще на въглищните централи. Категорично заявяваме, че прехвърляне на тежестта от енергетиката към индустрията със свиващо се бизнес потребление ще е пагубно за икономиката.

Цените се повишават, като големите пикове на борсата изглеждат умишлени и съвпадат с предлагането на дългосрочни продукти на това високо ниво,     без ясен ценови сигнал за 2019 г. Липсва стандартизация на продукти и равен достъп до търгове. Няма информация колко от електроенергията е договорирана, кога и дали ще се предложи на сегментите на организиран пазар. В резултат се сключват сделки за продукт със 100% отклонения за цялата следващата 2019г. на цени от 87-88лв./Мвтч., а дни по-късно се предлага базов товар (без отклонения) в диапазона 115-120лв./Мвтч при референтна прогнозна пазарна цена от Регулатора до края на юни 2019 г. в диапазона 68-76лева/Мвтч.

 

Износът на електроенергия е значителен, но неговия принос във финансовото стабилизиране на сектора е много ограничен. Паралелно това води до риск за износ на друга продукция с по-висока добавена стойност, респективно застрашава растежа, инвестициите и работните места в индустрията.

Като представители на работодателите от енергоинтензивните базови индустрии ние настояваме за предприемане на мерки за решаване на поставените проблеми, повече информация и анализ на случващото се от страна на отговорните институции, включващи:

  1. Доразвиване на пазарния модел чрез въвеждане на клирингова къща и включването на енергийната борса като страна по всички сделки с цел създаване на реална конкурентна среда, сигурност за пазарните участници, и прозрачност .

Очакван ефект: Премахване на съмненията за злоупотреби, равен достъп до търгове, изолиране на сключването на допълнителни споразумения извън борсата и намаляване на транзакционите разходи за сключване на сделки.

  1. Доразвиване на пазарния модел чрез регламентиране на възможност за дългосрочни директни договори за доставка на електроенергия между производители и потребители при пазарно определени цени.

Очакван ефект: Индустрията има нужда от дългосрочна предвидимост за ценовите нива.

  1. Засилване на експертизата и активността на КЕВР при наблюдение и оценка на предизвикателствата на пазара и своевременна интервенция. Прилагане на REMIT, приемане на модел и мерки за интервенция в екстремни ценови ситуации. Очакван ефект: Регламентиране на възможностите за интервенция в кризисни ситуации, повече данни и анализи за пазара.
  2. Преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия.

Очакван ефект: Намаляване на силните флуктуации на цените, повече приходи и участие на производство от ВЕЦ в месеците с голямо търсене, което ще стаблизира цените.

  1. Създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти.
  2. Компенсиране на индустрията за индиректните разходи за емисии, съгласно Директива (ЕС) 2018/410 от 14 март 2018г. и промяната в чл. 10а параграф 6 на Директива 2003/87/ЕО

 

Управителен съвет БФИЕК

Управителен съвет БАМИ

Управителен съвет БКХП

05.12.2018 г.