Дата: 10.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 483

Припомняме активностите на БСК в минали години
(самостоятелно или в партньорство с другите работодателски организации)
и правим равносметка за резултатите

____________

  • 10 април 2009 г.: Становище на БСК по проекта за промени в Кодекса на труда, регламентиращ агенциите за временна заетост. БСК подкрепя законопроекта. Забележките са основно по отношение на терминологията и определенията на основни понятия в закона. Според БСК, необходимо е да бъдат регламентирани два обособени режима на осъществяване на дейността от предприятия за временна работа: 1. като основна дейност от специализирани предприятия за временна работа; 2. за всеки конкретен случай на временна работа, прилаган от всички останали предприятия.

Законопроектът е приет.

***

  • 12 април 2007 г.: Декларация на БСК във връзка с предложението за увеличение на здравните вноски Обявеното намерение за повишаване на здравноосигурителната вноска от 6 на 7 на сто не може да реши проблема с недостатъчното финансиране на здравната система. Това решение ще има само минимален временен ефект, тъй като не отстраняват двата основни нейни недостатъка: 1. Отсъствието на реформи на системата, вкл. такива, насочени към стриктен контрол върху разходите; 2. Недостатъчното финансиране от държавния бюджет на лицата, които по закон трябва да осигурява. Усилията на държавата трябва да се насочат към: 1. реформи в здравната система; 2. събиране на осигурителни вноски от всички, ползващи здравни услуги.

11 години по-късно ситуацията с финансирането на здравеопазването е без промяна.

  1. Приемане на Кодекс за образованието (Образователен кодекс), който да интегрира всички закони в тази област. Правната уредба на различните форми на образование в значителна степен е фрагментирана, обемна и понастоящем не създава необходимите връзки между общото и професионалното образование и системата на висшето образование, както и предпоставки за реализация на концепцията за ученето през целия живот.
  2. Изграждане на три регистъра: 1. Регистър на всички обучаеми деца от 4-годишна възраст до постъпването им в първи клас на училищното образование и учениците в началното, основното и средното образование; 2. Регистър на поддържаните от отделните училища професионални направления, специалности, професии за професионално образование и обучение, степени на образование и професионална квалификация; 3. Регистър на учениците, завършили начална (І – ІV клас), прогимназиална (V – VІІ клас), средна степен, първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас), вкл. по професионални направления, специалности, професии за професионално образование и обучение, степен на образование и професионална квалификация.
  3. Създаване и поддържане на информационна система за образователния и квалификационен статус на българските граждани, вкл. ключ за връзка между отделните класификатори за професионални направления и специалности, действали от 1970 г. до приемането на настоящия закон.
  4. Да се преразгледа предложението за преминаване на професионалните гимназии към общините.
  5. Да се разширят възможности на публично-частните партньорства в образованието, както и съответни данъчни преференции при осигуряване на финансиране от страна на предприятия и организации.

6 години по-късно има напредък единствено по изработката на регистър на учениците, завършили определена квалификационна степен.

  • 12 април 2016 г.: БСК: Държавата се опитва да подчини браншовите организации в земеделието „Чрез проекта на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция се създават условия за администриране, отчетност, контрол и подчиняване на браншовите организации в сектор земеделие на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). По този начин от независими, доброволни сдружения те се превръщат в удобни за властта квази структури на гражданското общество“

Законопроектът е отхвърлен!

***

  • 14 април 2011 г.: По проекта на ЗИД на КТ относно агенциите за временна заетост БСК принципно подкрепя законопроекта, но се противопоставя на: 1. Предвиденото ограничение за наемане на работници чрез агенция за временна заетост, не повече от 30 на сто от общия брой заети в предприятието; 2. Ограничаването на вида на трудовия договор само до заместване на работник или „до завършване на определена работа“; 3. Да бъде запазена възможността на работодателя да прекратява трудовото правоотношение с работник и служител придобил правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

7 години по-късно предложенията продължават да са актуални, тъй като не са отразени.

  • 14 април 2016 г.: БСК възразява срещу разширяването на правомощията на Агенция "Митници" Става въпрос за предвидената възможност АМ да издават сертификати за непреференциален произход на стоките. Според БСК, прехвърлянето на ангажимента на митническата администрация да издава сертификати за произход на стоки влиза в противоречие с административно-наказателните и разследващите й функции.

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала, а на 26.04.2016 г. от група народни представители е внесено предложение за промяна в спорния текст, съгласно която БСК и БТПП запазват правото си за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки. На 27.04.2016 г. е внесено предложение за промяна от н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова, съгласно което сертификати за непреференциален произход на стоки ще могат да издават и акредитирани от министъра на финансите организации.