Дата: 14.05.2018

Източник: БСК

Прочетено: 793

Припомняме активностите на БСК в минали години
(самостоятелно или в партньорство с другите работодателски организации)
и правим равносметка за резултатите

____________

 

14 май 2012 г.: Относно предложение за нови цени на услуги, предоставяни от Столична община В позицията на БСК се казва: „Съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (ЗОАРАКСД) цените на публичните услуги следва да се определят в съответствие с направените разходи от администрацията за издаване на съответния документ. От постъпилото предложение не става ясно как са определени цените на услугите и дали те отразяват само направените от администрацията разходи, каквото е изискването на закона.“

6 години по-късно продължава да е неясно ценообразуването на публичните услуги и те да не отговарят на направените за тяхното осъществяване разходи.

15 май 2008 г.: Позиция по проекта на ЗИД на Закона за опазване на околната среда БСК се обявява срещу: 1. възможността за мълчалив отказ за издаване на разрешителни, вземане на решения по ОВОС и др.; 2. централизирано издаване на разрешителни, вместо делегиране на съответните функции на РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, като по такъв начин се осигурява възможност за административно обжалване пред МОСВ и ускоряване на процедурите. БСК настоява за Намаляване на долните прагове на санкциите при неизпълняване на условията на издадените разрешителни.

10 години по-късно бележките на БСК са актуални, тъй като промените в закона са приети в предложения вид.

15 май 2015 г.: Проект на ЗИД на ЗМДТ, представен от МФ Становището на БСК отразява дългогодишната позиция на камарата за необходимост от въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на такса „битови отпадъци“.

Три години по-късно настояването на БСК е актуално, тъй като проблемът не е решен.

16 май 2003 г.: Относно: проект на Закон за юрисконсултите БСК подкрепя разработения от Национален съюз на юрисконсултите проект на закон, като необходима мярка за подобряване на правното обслужване на бизнес организациите. Законът не е приет!

15 години по-късно статутът на юрисконсултите в търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел не е уреден нормативно.

16 май 2017 г.: Предложение за създаване на специализиран фонд за увеличение на минималните пенсии БСК продължава да отстоява своята позиция, че действията за целевото увеличаване на размера на пенсиите, в това число и минималния им размер, за определени групи, грубо нарушава принципите на организация и функциониране на осигурителната система. БСК предлага:

 1. Средствата, необходими за финансиране на увеличението на минималната пенсия, да се отделят в отделен фонд, който ще се финансира със средствата от Републиканския бюджет. Бюджетът на ДОО не следва да е източник на средства за подобни увеличавания на пенсии. Тази дейност трябва да е финансирана така, че да има характер на социално подпомагане.
 2. Лицата, които ще получат увеличение на пенсията от този фонд трябва да декларират, че нямат други доходи освен получаваната пенсия. Подобна практика съществува и е доказана нейната справедливост.

Година по-късно предложенията продължават да са актуални, а проблемът не е решен.

16 май 2017 г.: Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени АОБР подкрепя изцяло измененията и допълненията на Кодекса на труда по §1 от предложенията, с които се регламентира срок от три месеца за изплащане на дължими обезщетения, свързани с трудовото правоотношение, с уговорката, че този срок е приложим, освен ако в индивидуалния, или в колективния трудов договор не е съгласуван друг срок.

АОБР не подкрепя:

 1. §2 и §3 относно увеличаване на контролните правомощия на ГИТ за случаи на забавени и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения при прекратено трудово правоотношение.
 2. Измененията на Гражданския процесуален кодекс по §4, които предвиждат да бъдат допълнени нормите в частта относно „Заповед за изпълнение въз основа на документ”, като се създава нова точка 10 към чл. 417 ГПК. Предвижда се възможност да се иска издаване на заповед за изпълнение, когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на извлечения от ведомости за изплатени или неизплатени трудови възнаграждения или обезщетения.
 3. Промените в чл. 15 и чл. 129 на Търговския закон, въвеждащи ограничения за сделки с предприятия и прехвърляне на дружествени дялове в случай на неиздължени трудови възнаграждения, обезщетения и осигурителни вноски;
 4. Предложените допълнения в чл. 625 на ТЗ, с които се дава възможност и на работниците и служителите да искат откриване на производство по несъстоятелност при неиздължени трудови възнаграждения;
 5. Промените в чл. 687, чл. 703 чл. 722 на ТЗ, които целят промяна на поредността на вземанията при разпределение на осребреното имущество след откриване на производството по несъстоятелност и съответните квоти за гласуване на оздравителни планове.
 6. Отреждането на първо място на работниците и служителите за предпочтително удовлетворение вземания по чл. 136 на Закона за задълженията и договорите.

17 май 2013 г.: Относно Проект на Наредба за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци БСК предлага отчисленията на бизнеса за депониране на неопасни отпадъци да бъдат преразгледани и съществено намалени. Заедно с това, тези средства да бъдат натрупвани в отделни партиди и да бъдат предоставяни на предприятията за финансиране на мерки за намаляване, предотвратяване и оползотворяване на отпадъците.

5 години по-късно предложенията са актуални.

18 май 2009 г.: Предложения на БСК за промени в системата на пенсионно и социално осигуряване:

 1. Да се осигури равнопоставеност между държавата (като работодател) и останалите работодатели, като държавата стане солидарен осигурител на държавните служители, кадровите военнослужещи, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система.
  1. Държавата да внася за осигуряваните от нея лица пълния размер на полагащата се осигурителна вноска, като се отчитат категорията и срокът на получаване на пенсията. Тези средства да се приспадат от субсидията, която се предоставя на НОИ от Държавния бюджет за изплащане на пенсии.
  2. Държавните служители, кадровите военнослужещи, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система да внасят ежемесечно, както всички останали осигурени лица, осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях възнаграждение. Предлагаме това да се осъществи като се трансформира предвиденото за 2009 година увеличение на техните заплати в средства за дължимите от тях осигурителни вноски.
  3. Да се ускори въвеждането на единно платежно нареждане за работодателите при плащане на осигурителни вноски.
 2. Увеличение на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.
 3. Размерът на осигурителните плащания на земеделските стопани да достигне до размера на вноската за минималната работна заплата. Полагащите се осигурителни вноски да се прихващат от получаваната от тях субсидия и да се внасят централизирано в НАП.
 4. Да се намали за две години осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове от 5% на 2%. През този период средствата в резултат от намалението на тези вноски                   да остава на разположение на фирмите, които предходните три месеца не са намалили числеността на персонала с повече от 2%, не са намалили обема на месечната осигурителна вноска и нямат просрочени задължения към ДОО;
 5. Да се вземат спешни мерки, включително и законодателни, за решаване на проблемите на работещите първа и втора категория труд, на които предстои да получават срочни професионални пенсии от професионалните пенсионни фондове от 1.1.2011 г. Този срок да се отложи с най-малко 5 години, като отпускането на пенсии за придобилите това право през този период да се извършва по сега установения ред. За тези, които ще продължат да работят и няма да се възползват от ранното пенсиониране, средствата от партидите им да се изплатят при желание след получаване на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
 6. Да се регламентират редът, начинът и условията за определяне и отпускане на професионални пенсии.
 7. Държавата да предложи на пенсионните фондове пакет от инвестиционни инструменти, с които да се осигурят условия за постигане на добра доходност при гарантиран от държавата риск.

9 години по-късно предложенията са актуални – проблемите не са решени.

20 май 2010 г.: Позиция на БСК по проекта за изменение на Правилника за насърчаване на инвестициите Сред предложенията на БСК е създаването на информационна система за проследяване на изпълнението на администрирането на всички видове регулативни услуги за бизнеса на местно и централно ниво с цел осигуряване на прозрачност, ускоряване на обслужването и намаляване на корупцията.

8 години по-късно предложението е актуално.

20 май 2011 г.: БСК настоява за отлагане приемането на нов Закон за управление на отпадъците

Според БСК, в този си вид законопроектът не решава натрупаните проблеми в управлението на отпадъците, дължащи се преди всичко на погрешно законодателство, прието през последните 10 години. Поради необходимостта от бързо транспониране на Европейската рамкова директива за управление на отпадъците (пропуснат краен срок – м. декември 2010 г.) и евентуалното налагане на санкции от страна на ЕК, възниква сериозна опасност да бъдат възпроизведени и мултиплицирани погрешно структурирани режими на управление на масово разпространените отпадъци, неизграждане на инфраструктура за третиране на промишлени опасни отпадъци, погрешни принципи при определяне на таксата за битови отпадъци. Възникват и нови проблеми, свързани с рязко съкращаване на броя на площадките за метални отпадъци и забрана за продажба от страна на физически лица. Това вече постави под заплаха нормалната работа на сектора за рециклиране и основните предприятия от металургичната индустрия с всички последствия за приходната част на бюджета, платежния баланс и съкращаването на работни места.

Законът не е приет.