Дата: 04.06.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3477

Национална Online конференция „Зелената сделка за текстила: Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки – Накъде след COVID?", се проведе днес, 4 юни 2020 г. Организатори на събитието бяха Фондация „Европейски институт“ и Българска стопанска камара, в партньорство и със съдействието на Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба.

На проведената online конференция с участието на заинтересовани страни бяха представени действащи практики в страни от и извън ЕС. Представени и обсъдени бяха и предложенията на екипа по проекта за създаването на работеща система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки.

Участващите заинтересовани страни подкрепиха създаването на една национална организация по оползотворяване, която да представлява пускащите на пазара текстил и обувки при изпълнението на задълженията по разделно събиране и оползотворяване.

Прегледа на практиките в сектора показва, че към момента редица общини събират разделно текстилните отпадъци за сметка на такса битови отпадъци или фирми от бизнеса с дрехи втора употреба разполагат контейнери.

Организацията по оползотворяване трябва да стъпва на правилата за разширената отговорност на производителите и принципа „замърсителят плаща“ и да е единствена за цялата страна. В управлението влизат задължените лица – пускащите на пазара и представители на държавата, като е гарантирано и представителство на лицата притежаващи разрешително за събиране, транспортиране, временно съхранение, третиране, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от обувки и текстил. Тъй като организацията не разпределя печалба, заинтересованите страни (пускащите на пазара и фирмите за събиране и оползотворяване) следва да правят предложения за размера на продуктовата такса, която да покрива разходите за разделно събиране и рециклиране на текстилните отпадъци. Таксата следва да осигури бюджет и за разяснителни кампании сред населението (изпълнявани от организацията), както и да финансира самостоятелни дейности на общини, които не са обхванати от фирми за разделно събиране. Таксата и изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване се утвърждават от държавата.

Определената такса следва да покрива разходите за разделно събиране и третиране на отпадъците, за популяризиране на дейностите и за образователни мероприятия. Когато при сортирането се формира продукт за повторна употреба, трябва да се определят и ясни и точни правила за бизнеса, зает в сектора.

Организацията не разпределя печалба

Задълженията на общините и държавата се изразяват в създаване на подходяща правна рамка за осигуряване на представителност на заинтересованите страни – пускащи на пазара задължени лица и бизнеса по разделно събиране, сортиране, повторна употреба и друго оползотворяване на текстил. Общините трябва да са задължени да осигуряват площадки за разполагане на контейнери за разделно събиране на излезли от употреба текстилни изделия и да участват в кампаниите за насърчаването му.

Информацията за дейността на организацията – финансова и техническа – следва да бъде публична, предвид характера на средствата, акумулирани в нея.

Разширяването на обхвата на масово разпространените отпадъци и включването на текстилните отпадъци от бита е добра възможност за преосмисляне на управлението на битовите отпадъци, като цяло и широко включване на гражданското общество и бизнеса.