УСТАВ I  ПРАВИЛНИК I  ТАРИФА I  ПРЕЗИДИУМ  I  АРБИТРИ  I  ТИПОВИ ДОГОВОРИ I  ПРАКТИКА

_______________________________________________________________

Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решаване на спорове. То е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде по света, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

Създаден в края на 1999 г. и започнал работа през 2000 г., АРБИТРАЖНИЯ СЪД  при БСК гарантира високо качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени, изтъкнати адвокати и експерти.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към АС при БСК. Чрез него в едноинстанционно производство ще Вие получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.

От стотиците арбитражни решения на АС при БСК досега, само едно единствено решение е било отменено от ВКС. Такава е и амбицията ни - да произнасяме справедливи решения.

Направете интелигентния избор!

 

 1. Арбитражът е по-бърз, тъй като арбитражното дело се разглежда едноинстанционно. Арбитражното решение не подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение.
   
 2. Арбитражът е по-малко натоварен с дела от държавните съдилища. Насрочването на заседанията става с оглед нуждите на делото, а не с оглед натовареността на институцията.
   
 3. Арбитражът е по-евтин, особено за исковете с висока цена, тъй като с покачване цената на иска, размерът на арбитражната такса намалява, докато съдебната е винаги 4%.
   
 4. Съдебен контрол от Върховния касационен съд. Арбитражните решения могат да бъдат оспорени само чрез иск пред Върховния касационен съд на строго установени основания, посочени в чл. 47 ЗМТА. Това обезпечава стабилността на арбитражните решения, които не са изложени на риска от недобросъвестно оспорване и спиране на изпълнението, от една страна, и възможност за контрол от най-висшата съдебна институция, когато са налице основанията за това, от друга страна.
   
 5. Арбитражът е конфиденциален. Публичното разглеждане на делото излага на показ отношенията между спорещите страни и неизбежно води до влошаване, а често и до прекратяване на търговските връзки помежду им. Разрешаването на съществуващия спор чрез арбитраж дава по-добра възможност да бъдат запазени занапред добрите търговски връзки между страните.
   
 6. Страните избират арбитрите. В арбитражното производство всяка от спорещите страни избира арбитър, а те председател на решаващия състав. Възможно е страните да се споразумеят делото да се гледа и реши от едноличен арбитър. Всичко това повишава доверието към решаващия орган и дава възможност може да бъдат привлечени най-добрите специалисти в съответната област, което обезпечава постановяването на компетентно и правилно решение.
   
 7. Страните избират процедурата. Страните могат да се споразумеят, по каква процедура да бъде разгледано делото им в зависимост от спецификата на правния спор. Това означава, че те могат да поискат делото да се гледа по правила, които се отклоняват от тези, предвидени в Правилника на АС при БСК.
   
 8. Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина. Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е облекчено в значителна степен от Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж. Признаването и изпълнението на съдебните решения в чужбина е подчинено на процесуалните правила на всяка отделна държава.

Арбитражният съд при Българската стопанска камара (АС при БСК) е независима правораздавателна институция. АС при БСК разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност, включително и:

 • спорове по интелектуална собственост,
 • спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства.

АС при БСК посредничи при разрешаване на спорове, които са възникнали или могат да възникнат между страните.

Извън компетентността на арбитражния съд са споровете за:

 • вещни права или владение върху недвижим имот,
 • издръжка,
 • трудови спорове,
 • публичноправни спорове – валидност или нарушение на административни  актове.

_______________________________________________________________

Mетодите на извънсъдебното решаване на спорове са два вида: ПОСРЕДНИЧЕСТВО и АРБИТРАЖ:

АРБИТРАЖ

Основания за компетентността на Арбитражния съд

АС при БСК разглежда споровете, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спора да се разреши от АС при БСК и ответната страна не възрази в срока, даден и за отговор.

Примерна клауза за арбитраж

“Всички спорове, които възникнат във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и споровете за попълването на празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара.”

Съкратен вариант: "Споровете по настоящия договор  ще бъдат решавани от АС при БСК."

Препоръчаната арбитражна клауза е приложима по вътрешни и международни търговски и граждански договори. Уместно е при външнотърговските договори страните да уговорят в арбитражната клауза  и приложимото материално право.

Ако страните са пропуснали да включат арбитражна клауза в договора, а е на лице спор във връзка с неговото изпълнение, те могат да подпишат допълнително споразумение със следния примерен текст:

“Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора между страните, сключен на (дата), ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара."

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Посредничеството е слабо познато у нас. То обаче има широко приложение в развитите страни и особено в САЩ. Чрез него можете да предотвратите съдебен спор, като постигнете извънсъдебна спогодба с помощта на специалист от съответната област (посредник). Извънсъдебната спогодба има силата на закон за тези, които са я сключили.

Примерна клауза за посредничество, включена в текста на договора

“Ако възникне спор при сключването или изпълнението на настоящия договор, страните се съгласяват да разрешат спора чрез посредничеството на АС при БСК съобразно неговия правилник, преди да се прибегне към арбитраж към същия или друг съд за разрешаването на спора”.

Съкратен вариант: “В случай на спор по настоящия договор страните се съгласяват да го разрешат чрез посредничеството на АС при БСК".

Организацията на АС при БСК и статутът на членовете на Арбитражната колегия се определят от Устав. Съгласно чл. 3 от  Устава, АС при БСК се състои от президиум, арбитражна колегия и секретариат.

Президиум

Ръководният орган на АС е Президиумът, чиито първи състав е утвърден на заседание на УС на БСК, проведено на 27.05.1999 г. (протокол № 13). Съгласно чл. 4, ал.1 от Устава на АС, Управителният съвет на БСК избира Президиума на АС за срок от пет години.

Арбитражна колегия    

Арбитражната колегия включва:

 • арбитри, които трябва да бъдат правоспособни юристи със 7 години стаж по специалността.
 • експерти по интелектуална собственост, които трябва да бъдат с висше образование, 7 години стаж по специалността, свързана или имаща отношение към интелектуалната собственост.
 • посредници с подходящо висше образование и най-малко 7 години стаж по специалността.

Членове на Арбитражната колегия не могат да бъдат лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те трябва да притежават високи професионални и нравствени качества. 

Членовете на Арбитражната колегия са независими при изпълнение на функциите си. Те са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни във връзка с изпълнение на длъжността им.

Членовете на Арбитражната колегия се вписват и заличават  в Листата на арбитрите, експертите и посредниците с решение на Президиума. В листата се посочват трите имена, годината на раждане, бразованието, заеманите длъжности, научна степен и звание, адрес и телефон. Листата на арбитрите, експертите и посредниците се предоставя безплатно на всеки заинтересован.

Арбитражната колегия:

 • обсъжда отчета на председателя и прави предложения по него.
 • обсъжда практиката на съда по прилагане на закона с оглед на нейното уеднаквяване, както и резултатите от осъществените посредничества.
 • предлага изменения и допълнения  на Правилника на АС при БСК.

Секретариат

Секретариатът на АС при БСК се състои от секретар и други длъжностни лица. Секретарят се назначава от УС на БСК по предложение на председателя на АС при БСК. УС на БСК определя възнаграждението на секретаря. Останалите длъжностни лица се назначават от председателя на АС при БСК в рамките на утвърдените от УС на БСК щатни длъжности и фонд „Работна заплата”. 

Секретарят на АС организира деловодството, води кореспонденцията и извършва онези действия по делата, който са му възложени от Правилника.

Предоставяме Ви типови договори, в които са включени необходимите клаузи за арбитраж

Прочетено: 67736