Дата: 21.03.2018

Източник: Европейски парламент

Прочетено: 2070

  • Командироването на работник може да продължи до 12 месеца, като е възможно срокът да бъде удължен с 6 месеца;
  • Ще се прилагат правилата за заплащане на приемащата държава за всички командировани работници.

  • Командироването на работник може да продължи до 12 месеца, като е възможно срокът да бъде удължен с 6 месеца;
  • Ще се прилагат правилата за заплащане на приемащата държава за всички командировани работници.

Според предварителното споразумение между евродепутатите и министрите в Съвета на ЕС работниците, временно изпратени в друга държава членка на ЕС, ще получават еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място.

Новите правила на ЕС за по-добра защита на работници, командировани в друга държава членка, бяха неофициално договорени в понеделник вечер от преговарящите в Европейския парламент и Съвета. Преразгледаните правила имат за цел да осигурят по-добра защита за командированите работници и лоялна конкуренция за дружествата.

По-справедливо заплащане

Съгласно договорения текст всички правила на приемащата държава относно възнагражденията, определени със закон или с колективни трудови договори, ще се прилагат за командированите работници. Преговарящите от страна на Европейския парламент направиха така, че големи представителни регионални или секторни колективни споразумения също могат да бъдат прилагани.

Подобряване на условията за работниците

Разходите за пътуване, изхранване и настаняване трябва да се заплащат от работодателя и да не се приспадат от заплатите на работниците. Работодателите също така трябва да гарантират, че условията за настаняване на командированите работници са благоприятни и в съответствие с националните правила.

Продължителност на командироването

Продължителността на командироването е определена на 12 месеца, като е възможно срокът да бъде удължен с 6 месеца. След изтичането на този срок работникът ще може да остане в държавата членка, в която е командирован, но ще започнат да се прилагат всички трудови правила на приемащата държава.

Международен пътен транспорт

Новите елементи на преразгледаната директива ще се прилагат и за транспортния сектор, след като влезе в сила съответното секторно законодателство, включено в пакета за мобилност. Дотогава остава в сила текстът на директивата от 1996 г.

От кога ще се прилагат новите правила

Държавите членки ще имат 2 години да транспонират правилата; след изтичането на този срок те ще трябва да прилагат новите правила.

Цитати

Елизабет Морен-Шартие (ЕНП, Франция), докладчик, заяви: „Това споразумение отразява социалната, икономическата и политическата реалност в Европейския съюз. То дава ясна насока към по-социална Европа с по-справедлива конкуренция между дружествата и по-добри права за работниците. Това споразумение ще осигури по-добри права за работниците и също така ще осигури необходимата защита за дружествата“.

Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия), съдокладчик, заяви: „Европа избра еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място. И това е голямо постижение. Колегите могат отново да бъдат колеги, а не конкуренти. Когато пристигнах в Европейския парламент, основната ми цел беше преразглеждането на Директивата за командироването на работници. И това ще се случи сега. Това е важна стъпка за създаване на социална Европа, която да защитава работниците и да гарантира наличието на лоялна конкуренция“.

Следващи стъпки

Предварителното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от постоянните представители на държавите членки на ЕС (КОРЕПЕР) и прието от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент. Преди да влезе в сила, проектодирективата ще трябва да бъде официално одобрена от Парламента и от Съвета.

Допълнителна информация

Командирован работник е служител, който се изпраща от работодателя си за временно извършване на услуга в друга държава членка на ЕС. През 2016 г. в ЕС е имало 2,3 милиона командировани работници. Командироването се е увеличило с 69% между 2010 г. и 2016 г.

***

Връзки: