02.03.2018

Българската стопанска камара декларира своето категорично несъгласие, опасения и дълбока загриженост по повод на прибързаната и необмислена договореност в рамките на т. нар. „Триалог“ за промени в Директивата за командированите работници. В тази връзка, БСК изразява пълна подкрепа на официалните негативни позиции на най-представителната организация на бизнеса и индустрията в ЕС - BussinessЕurope.

Предварителната договореност между Българското председателство на Съвета на ЕС, ЕК и ЕП, се основава на принципа „Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място“, вместо върху обективния и икономически справедлив пазарен принцип „Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място, създаващи една и съща добавена стойност“.

Постигнатата договореност игнорира по недопустим начин съществените разлики в произведената крайна добавена стойност, произтичащи от различното място във веригите на добавената стойност и доставки на основните контрагенти, подизпълнители и доставчици на стоки и услуги, агенции за временна работа и др., както и широкото действие на каскадни, доминиращи и подчинени договорни отношения между различните участници в Единния европейски пазар.

Ограничаването на срока за командироване на работници до 12 месеца с възможност да се удължава до 18 месеца категорично не отговаря на интересите на предприятията в ЕС, на необходимостта от подобряване на конкурентостта в условията на изостряща се глобална конкуренция и нелоялни търговски практики, инициирани от трети държави.

Практически се подлага на забрана дългосрочната мобилност на работната сила в индустрията, бизнес услугите и т. нар. аутсорсване на дейности и функции, извършвани от командировани работници, като не се отчита обстоятелството, че недекларираният труд и нарушенията на трудовото и осигурително законодателство в тези сектори имат изключително ограничен, маргинален характер.

Бизнесът и заетостта на предприятия от Източна Европа, командироващи работници за извършване на дейности и услуги в държавите-членки на ЕС, се поставя под неоправдан риск, като допълнително се насърчава емиграцията на квалифицирана работна сила, блокират се възможности за натрупване на липсващи практически умения, усвояване на съвременни бизнес модели, подобряване на конкурентостта на местните предприятия и сектори, както и за ускоряване на конвергенцията в производителността и доходите.


БСК изразява загриженост по повод прибързаната  договореност за командироването на работници в ЕС
Добави мнение