24.10.2017

Позиция на BusinessEurope относно споразумението за промяна на Директивата за командироването

Вчера Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси постигна общ подход за преразглеждане на директивата за командироването. Ние сме дълбоко загрижени за ключовите аспекти на сделката. Постигнатият компромис предвижда да се намали продължителността на командироването до 12 месеца с възможност за удължаване на срока до 18 месеца въз основа на мотивирано уведомление от страна на дадено дружество. Това не съответства на нуждите на дружествата, работещи на единния пазар. Дългосрочната мобилност е сравнително често срещана практика в сектори като производствени или бизнес услуги, където безпокойствата относно измамите практически не съществуват. Ограничаването на мобилността ще навреди на тези дейности с висока добавена стойност и ще подкопае функционирането на единния пазар за услуги.“

Това се казва в позиция на BusinessEurope по повод постигнатото споразумение относно преразглеждането на Директивата за командироването. В съобщението на BusinessEurope се казва още:

„Необходимите бизнес нужди трябва да бъдат по-добре признати в преговорите в рамките на тристранните срещи. За дружества в цяла Европа е важно да се гарантира, че правилата са правно ясни, изпълними и не ограничават действителните дейности за командироване. По-конкретно, призоваваме Съвета, Европейския парламент и Комисията да подкрепят първоначалния период на командироване от 24 месеца, както бе предложено от Европейския парламент, както и да позволят удължаването на този период по начин, който е напълно съвместим с правилата за координация на социалната сигурност (Регламент 883/04 / EО). Пълната съгласуваност между директивата за командироване и регулирането на социалната сигурност е необходима, за да се избегне ненужната тежест на бюрокрацията.

Когато проблемът е измама и злоупотреби, довели до нелоялна конкуренция, отговорът не може да бъде да дискредитира цялата дейност, както се случи с публикуването в някои държави от ЕС. Нито пък може да бъде увеличаване на законовата тежест върху работодателите, които се подчиняват на закона. Истинският отговор е насочен към по-доброто прилагане и правилното прилагане на съществуващите правила.

Това е лош компромис, движен от политически символизъм. Вместо да защитава свободното движение и да налага вече съществуващи правила за борба със злоупотребите, Съветът акредитира мит, че съществуващите правила трябва да бъдат променени, за да се бори срещу социалния дъмпинг и да се раздели Европа.“

___________________

Обща информация:

  • Изпратените работници представляват само по-малко от 1% от работната сила и много от тях идват от държави-членки с висока степен на социална защита и заплащане.
  • Директива 96/71/ЕО изисква от приемащите държави-членки да прилагат еднакъв брой стандарти (включително например разпоредби относно минималните ставки на заплащане и равнопоставеното третиране на мъжете и жените) еднакво за командировани и национални работници.
  • Директивата относно прилагането на директивата относно командироването на работници беше приета през май 2014 г. и влезе в сила в държавите-членки през юни 2016 г.
  • Комисията предложи през март 2016 г. да преразгледа директивата относно командироването на работници.

Дата: 24.10.2017

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 6097