01.03.2018

На 28 февруари тристранните преговарящи стигнаха до временна сделка за преразглеждане на Директивата за командироването.

Бизнес средите изразяват съжаление, че Българското председателство на Съвета и Европейският парламент са решили да ограничат продължителността на командироването до 12 месеца с възможност за удължаване на срока до 18 месеца въз основа на мотивирано уведомление от фирмите.

Договорената сделка не съответства на нуждите на дружествата, извършващи дейност на единния пазар. Дългосрочната мобилност е сравнително често срещана практика в сектори като производствени или бизнес услуги, където безпокойствата относно измамите практически не съществуват. Ограничаването на мобилността ще навреди на тези дейности с висока добавена стойност и ще подкопае функционирането на единния пазар за услуги.

Дебатите относно командироването на работници през последните години до голяма степен пренебрегнаха реалностите на компаниите и работниците и бяха отвлечени от изкуствени съображения от политически характер, основаващи се на много пристрастно и подвеждащо използване на фактите. Например, позитивната роля на командироването на работници за подобряване на достъпа на компаниите до умения беше до голяма степен недостатъчна, макар че много компании в Европа понастоящем се борят да намерят необходимата работна ръка, поради нарастващия недостиг на хора с умения.

"Тъй като Европа понастоящем мисли за своето бъдеще, тази отрицателна регулаторна намеса на ЕС е по-скоро пример за това, което Европа не трябва да прави - изборът на протекционизъм", заключи генералният директор на BusinessEurope Markus J. Beyrer.

Обща информация:

  • Командированите работници представляват по-малко от 1% от работната сила и много от тях идват от държави-членки с висока степен на социална защита и заплащане.
  • Директива 96/71 /ЕО изисква от приемащите държави-членки да прилагат еднакъв брой стандарти (включително например разпоредби относно минималните ставки на заплащане и равно третиране на мъжете и жените) по равно за командированите и националните работници.
  • Директивата за прилагане на директивата относно командироването на работници беше приета през май 2014 г. и влезе в сила в държавите-членки през юни 2016 г.
  • Комисията предложи през март 2016 г. да преразгледа директивата относно командироването на работници.

вж. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на ЕК

Дата: 01.03.2018

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 4920