Членове на БСК

264

в областта

Представяне

ЗА НАС

Русенска стопанска камара е сдружение с нестопанска цел в частна полза на членовете си, обединяващо работодателските организации в региона, създадена през 1982 година. Управителният съвет се състои от 5 души с председател - проф.д.н. инж. Красимир Ениманев.

ДЕЙНОСТИ

Основни задачи и дейности на Русенска стопанска камара, свързани с обслужването на членовете и са да:

 • Обединява работодателските организации в областта чрез членство в камарата;
 • Представлява интересите на работодателите в общинската, областната администрация, държавните органи и институции;
 • Участва в Областните комисии и съвети от страна на работодателите;
 • Оказва съдействие на фирмите за разрешаване на спорове чрез Института за помирение и арбитраж към БСК;
 • Внася предложения за изменение на нормативната уредба в защита на интересите на работодателите;
 • Съдейства за хармонизирането на българското законодателство с европейското, посредством членството на Българска стопанска Камара в Businesseurope - конфедерация на европейския бизнес;
 • Организира дискусии, семинари и съвместни форуми по важни проблеми на бизнеса в региона и страната;
 • Осъществява бизнес-инициативи и проектни идеи в интерес на работодателите;
 • Подпомага и консултира фирмите по въпросите на износа/вноса и заверяване на Сертификати за произход на изнасяната стока;
 • Предоставя информация по индустриална собственост, извършва предварителни проучвания и оказва помощ за регистрация по линия на действащия в камарата PatLib-център /Информационен Патентен Център/ за търговски марки, дизайни, патенти, полезни модели;
 • Предоставя на фирмите актуална информация за специализирани изложения/панаири в страната и чужбина.
 • Обучава представители на работодателите под формата на семинари и курсове по:
 • новостите в законодателството, отнасящо се до фирмите и тяхната дейност;
 • по ЗБУТ.
 • Поддържа преки контакти с професионалните гимназии и местния университет за обвързване на образованието с изискванията на бизнеса.
 • Партньорство и помощ по кандидатстване и реализация на проекти по Оперативните програми.


Членове на БСК в област Pусе 

1. Членове на Русенска стопанска камара 75
2. Членове на Браншови организации 184
3. Директни 5Членове на БСК в област Pусе  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 8
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 10
Преработваща промишленост - некласифицирана. 2
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 1
П-во на електро, опитично и друго оборудване 4
П-во на изделия от каучук и пластмаси 2
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 2
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 1
П-во на машини и оборудване. 13
П-во на превозни средства 2
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 6
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 15
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 4
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 48
Селско, ловно и горско стопанство 6
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 7
Строителство 81
Транспорт, складиране и събщения 6
Търговия, 26
Хотели и ресторанти 12
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1

 

Управителен съвет на Русенска стопанска камара 

Проф.дн.инж  КРАСИМИР ИВАНОВ ЕНИМАНЕВ Председател на Управителен Съвет РСК Русе Русенския университет „Ангел Кънчев“ Технически университет – София, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“
ИВЕЛИН БОРИСОВ ИВАНОВ Член на УС “ЖИТИ” АД
 ИЛИЯ ДОЧЕВ СТОИЛОВ Член на УС ДЗЗД 'ИЛИТ ФИНАНС КОНСУЛТ'
СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ Член на УС СТИНЕЛ КО ЕООД
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ Член на УС "АБВ-ИНВЕСТ" ЕООД
ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕНЕВ Член на УС УНИВЕРСАЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА Член на УС СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ-ПЕТРОВИ ООД

 

Устав на Русенска стопанска камара