Дата: 18.07.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3069

Стартира проект за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния

Стопанска камара - Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, стартира изпълнението на проект “Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния” по програма Interreg V-A Румъния-България на обща стойност 593 492,79 €, от които европейско финансиране в размер на 504 468,87 €.

Проектът официално беше представен на пресконференция днес, 18 юли 2017 г., в гр. Велико Търново. В пресконференцията участваха Митко Господинов – изпълнителен директор на СК-В. Търново и ръководител на проекта, Луиза Чербола – координатор от страна на КТИНЗ-Констанца, Жечко Димитров – програмен директор в БСК, и Томчо Томов – директор на Национален център за оценка на компетенциите при БСК.

Недостигът на подходяща работна сила продължава да бъде основен проблем пред българските работодатели. Настъпващата криза на пазара на труда може да създаде катастрофални последици за развитието на икономиката и инвестиционната среда в страната. В създадената ситуация е изключително важно да бъдат установени и използвани всички възможности за насърчаване на трудовата заетост и мобилността на работната сила.

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона  България-Румъния" има за цел да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Добрич, Силистра, Русе – България, и областите Констанца, Кълъраш - Румъния.

Проектът ще се фокусира върху секторите „Туризъм“, „Строителство“, „Преработваща промишленост“, „Транспорт, пощи и логистика“ и „Селско и горско стопанство“.

Проектът е насочен към частните компании в трансграничния регион, активното население (над 2 млн. души), както и към неактивното население и безработните лица (приблизително 400 000 души). В помощ на целевите групи ще бъде създаден информационен портал за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост в трансграничния регион България – Румъния, разполагащ с обща-база данни за областите, предприятията, работните места, компетентностни каталози на длъжностите с потенциал за трудова мобилност, инструменти за оценка и развитие на компетенциите на работната сила.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани множество дейности, в т.ч.:

  • Разработване на компетентностни каталози на избраните предприятия с описание на основни знания, умения, компетенции, изисквани от работода­телите;
  • Разработване на електронни инстру­менти за оценка на компетенции;
  • Провеждане на изследване сред поне 300 представители на целевата група относно възможностите за заетост;
  • Разработване и провеждане на електронни обучения за поне 300 представители на целевата група;
  • Провеждане на обучения за HR специа­листи от България и Румъния с цел подобряване на уменията им за подбор на работна сила от другата страна на границата;
  • Кампания по повишаване на осведоме­ността относно възможностите за зае­тост в трансграничния район България - Румъния;
  • Разработване и поддържане на обща база-данни с полезна информация за работещите лица и работодателите от двете страни на границата.
  • С изпълнението на проекта ще се създадат условия насърчаване на трудовата мобилност в района чрез създаване и развитие на устойчиви работни места, по-добри условия за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост.

Проектът трябва да приключи през пролетта на 2019 г.

Вж. СНИМКИ и Презентация