ИНФОГРАФИКА

Бюджет: 107 633 Евро

Период на изпълнение: 1.07.2020 – 31.12.2022

Финансираща институция/програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Цели:

Основната цел на проекта е да се развият устойчиви екосистеми, които успешно да превръщат по-възрастните работници в самонаети предприемачи, които предлагат дигитални услуги. Това ще се осъществи чрез разработване на иновативна трансрегионална система eDigiStars, пилотно тестване на системата и осигуряване на устойчивост на резултатите. Системата се състои от 3 модула:

 • Модул PowerUp – ще мотивира възрастните хора да продобиват дигитални компетенции с цел реалазиацията им като наети /самонаети лица, предлагащи ИКТ услуги;
 • Модул Campus – модулът ще насочва доставчиците на курсове за обучение как ефективно да адаптират своите курсове към нуждите на целевата група на проекта – хората над 50 г.;
 • Модул Label – този инструмент е насочен към различните участници в пазара на труда – бюра по труда, сдружения на работодателите, като гарантира качество на работната сила чрез удостоверяване на придобитите знания и умения и създаване на доверие в работодателите

Целеви групи:

 • Хората над 50 г., мигранти, уязвими групи;
 • Бизнесът

Партньори:

 • Унгария – INNOSKART (водещ партньор) и CTRIA
 • Словения - PRIZMA и община Марибор
 • България - Сдружение Бизнес агенция, Българска стопанска камара и Агенция по заетостта
 • Австрия – BIZUP
 • Чешка република - Център за иновации DEX и община Прага
 • Босна и Херцеговина - RARS
 • Украйна - Технически университет IFNTUOG
 • Румъния - ACTA и ROMARKETING

POWERYOU дава възможност на работната сила над 50-годишна възраст за самостоятелна цифрова заетост. Този инструмент разработва нов подход за мотивиране на по-възрастните хора, както и на институциите, да променят мнението си за работната сила на възраст над 50 години

CAMPUS адаптира съответните курсове към специфичните им нужди. Този инструмент разработва нова програма, специално адаптирана към хората на възраст 50+ и техния начин на разбиране и приемане на знания.

LABEL сертифицира тези, които демонстрират достатъчно цифрови умения и те получават сертификати.

Добри Митрев: Развитието на уменията трябва да е част от стратегиите за икономическо развитие

Добри Митрев: Развитието на уменията трябва да е част от стратегиите за икономическо развитие

+
СТАЖАНТИ НА 70: Докога ще трябва да работим, за да оцелеем?

СТАЖАНТИ НА 70: Докога ще трябва да работим, за да оцелеем?

+
България изостава по дигитални компетенции на работната сила

България изостава по дигитални компетенции на работната сила

+
До 15 години близо половината от работещите ще са над 55 години

До 15 години близо половината от работещите ще са над 55 години

+
Все повече българи работят след пенсионирането си, показва изследване на Българската стопанска камара

Все повече българи работят след пенсионирането си, показва изследване на Българската стопанска камара

+
Светлана Дончева: Възрастните работници стават все по-необходими на пазара на труда

Светлана Дончева: Възрастните работници стават все по-необходими на пазара на труда

+
Как да се възползваме от силните страни и таланти на хората над 50 години, за да останат активни на трудовия пазар в Дунавския регион?

Как да се възползваме от силните страни и таланти на хората над 50 години, за да останат активни на трудовия пазар в Дунавския регион?

+
CAMPUS - специално място за обучение на по-възрастната работна сила в областта на дигиталните компетенции

CAMPUS - специално място за обучение на по-възрастната работна сила в областта на дигиталните компетенции

+
POWERYOU или как да дадем възможност на по-възрастната работна сила за самостоятелна цифрова заетост

POWERYOU или как да дадем възможност на по-възрастната работна сила за самостоятелна цифрова заетост

+
LABEL показва на работодателите цифровите компетенции на хората над 50 години

LABEL показва на работодателите цифровите компетенции на хората над 50 години

+
Как проект на ЕС в Дунавския регион може да промени пътя на възрастните хора към нова кариера в дигиталния свят

Как проект на ЕС в Дунавския регион може да промени пътя на възрастните хора към нова кариера в дигиталния свят

+
Теодора Борисова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 68, +3592 932 09 67
Прочетено:4401