Човешкият потенциал е най-важният корпоративен актив и ключов фактор за постигане на ефективност, икономически растеж и конкурентоспособност. По тази причина, все повече компании разработват свои компетентностни модели и прилагат компетентностния подход във вземането на управленски решения относно подбора, мотивирането, обучението и развитието на човешките ресурси.

За да отговори на нуждите на реалния бизнес от осигуряване на съвременни модели за управление на човешките ресурси, БСК, в партньорство с КНСБ и КТ “Подкрепа”, създаде Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, в рамките на проект по ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ и РБ по дог. №BG051PO001-2.1.06.

MyCompetence притежава сертификат № BG14/91312 по системата ISO/IEC 27001:2013 за сигурност на информацията.

 

MyCompetence съдържа:

 • Професионални стандарти и класификатори на компетенции (секторни модели) за повече от 20 икономически сектора;
 • Над 1800 компетенции и 9000 поведенчески индикатора, извлечени от практиката;
 • Наблюдаеми и измерими еталони за поведения на работното място, чрез които се измерва и установява нивото на владеене на съответната компетенция;
 • Описания на изискванията за 460 ключови длъжности;
 • Методически указания, класификатори на компетенции, собствена платформа за разработване на фирмени компетентностни профили и карти за оценка на ключови компетенции;
 • Инструмент за самооценка и инструменти за оценка на компетенциите и потенциала на служителите (специализирани тестове и въпросници);
 • Платформа за електронно обучение с над 20 онлайн курса;
 • Връзки към подобни системи, класификатори и генерични библиотеки на компетенции в други страни;
 • Връзки към НКПД, Националната квалификационна рамка, Списък на професиите и специалностите в професионалното образование, Списък на акредитираните направления и специалности във висшето образование, Списък на регулираните професии в Р България и др.;
 • Секторни анализи на тенденциите в технологичното развитие и състоянието на човешкия капитал;
 • Резултати от национални проучвания на пазара на труда и компетенциите на работната сила.

 

Потенциални потребители на MyCompetence са:

 • Работодатели, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, които искат да подобрят ефективността, конкурентоспособността и производителността на своите организации чрез внедряване на компетентностен подход в управлението;
 • Работещи, които искат да оценят, сравнят и развият компетенциите си, в съответствие с очакванията на техните работодатели;
 • Търсещи кариерно развитие, които могат да самооценят компетенциите си и степента на пригодност за заемането на определена длъжност;
 • Студенти, които искат да се ориентират в изискванията и да направят самооценка на възможностите си да заемат определена длъжност;
 • Обучителни институции (професионални училища, университети, центрове за професионално обучение и други доставчици на обучение), които могат да сравнят учебните си програми и образователни стандарти с реалните очаквания и изисквания на бизнеса към подготовката на кадри за ключови длъжности;
 • Държавни институции, имащи отношение към прогнозирането и планирането на мерките за развитие на пазара на труда и уменията на работната сила.

 

Поддържането и актуализирането на MyCompetence се осъществява чрез Национална референтна мрежа (НРМ), която включва над 20 секторни консултативни съвета, 10 регионални центрове за оценка на компетенциите, 460 обучени и сертифицирани оценители на компетенции от 260 пилотни предприятия и 15 водещи консултантски компании в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси.

Дейността на НРМ се ръководи от Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК), а методически и организационно се подпомага от Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК).

Прочетено: 10462