Дата: 17.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2267

Българска стопанска камара организира  практически семинар на тема „Възможности за български МСП за достъп до финансиране чрез проекти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда” в рамките на проект "OPTIMES". Семинарът ще се проведе на 27.11.2013г., сряда, от 13:00-17:30, БСК, ул. Алабин 16-20.

Целта на семинара е да изгради знания и практически умения за разработване и управление на проекти. Курсът се провежда в съответствие с методиката "Project Cycle Management" на Европейския съюз. Обучението е изцяло практически насочено. По време на събитието се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

Основните теми, които ще бъдат разгледани, са:

• Как да изберем най-подходящата програма за финансиране на Вашето инвестиционно намерение за подобряване на енергийна ефективност и опазването на околна среда.

• Добри практики по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” .

• Характеристики и елементи на инвестиционен проект. Проектен цикъл.

• Разработване на проект. Анализ. Планиране. Идентификация на риска.

• Изпълнение, контрол и оценка на проекта.

•Попълване на Формуляр и Бюджет за кандидатстване - специфика и изисквания.

Лектор: Доц. д-р Марин Тодоров, управител на консултантска фирма за подготовка на документи за кандидатстване и управление на проекти - “БУЛЕКОПРОЕКТИ” ООД, София.