Дата: 16.02.2016

Източник: Economynews.bg

Прочетено: 1194

НЕК спестява 170 милиона лева в рамките на годишния регулаторен период от това, че вече изкупува само електрическа енергия с високоефективно производство, каза пред журналисти Иван Иванов, цитиран от Агенция „Фокус”. Той посочи, че това е станало благодарение на две фази. „Първо с промяната на закона, чрез която собственото производство престана да бъде изкупувано и се изкупуваше само високоефективна електроенергия и с това се спестяваха около 120 милиона лева. След това с намалението на цената на природния газ – още 40-50 милиона се спестиха. При следващото намаление на цената на природния газ, ще ви съобщя какво ще се случи“, заяви Иванов. Той припомни, че с промените в Закона за енергетиката от 24 юли се въведоха месечни сертификати за производство на електрическа и топлинна енергия. „Това се прави с цел да се изкупува реално произведената високо ефективна енергия, която съответства на топлинния товар, който потребяваме през съответния месец “, обясни Иванов. Той посочи, че в рамките на двумесечния срок ще бъдат внимателно разгледани предложенията, които представителите на енергийните дружества направиха по отношение на промените в Наредбата. „След това в рамките на една седмица работната група ще ни даде предложения, които Комисията ще разгледа, а може и да измени, но проблемите ще бъдат решени. Те са решими“, увери председателят на КЕВР. „Важно е да отпадне това съмнение, което съществува, че едва ли не и през топлите месеци от годината се изкупува голямо количество високоефективна енергия, за която липсва съответния топлинен товар. Самата когенерация функционира на принципа, че при спестяване поне с 10% на първичния енергиен носител – въглища или природен газ, трябва да има произведено количество топлинна енергия, на което със съответните коефициенти да съответства високоефективна електроенергия,“ обясни той. Иванов припомни, че това до сега се правеше на базата на годишен сертификат, а занапред ще се прави на базата на месечен, за да се отчита обстоятелството, че в различните периоди на годината има различно потребление на топлинна енергия. „Респективно ще бъде ограничено производството на високоефективна енергия само до реално потребената топлинна. Останалото са технически проблеми, които ще бъдат решени“, подчерта председателят на КЕВР.

На 9 март ще бъдат приети окончателните промени за производството на електроенергия по комбиниран начин. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов на общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин.

По време на обсъждането представителят на Националната електрическа компания - НЕК Петър Петров отбеляза, че в Наредбата не е ясно посочено, че сертификата следва да бъде за нетни количества електрическа енергия, измерена на изхода на централата. Второто съображение на НЕК е свързано със случай, когато количеството с издаден сертификат е по-малко от количеството, което съответния производител е подал на крайните снабдители. Петър Димитров от Електроенергийния системния оператор - ЕСО също обърна внимание на този проблем, като посочи, че причината за несъответствията идва от това, че инсталираните в системата съоръжения не кореспондират с редуцираните товари, които се осъществяват. „Този проблем не се усеща толкова чувствително през зимата, но през летните месеци той ще стане много актуален. Трябва да настъпят законодателни промени в тази насока“, заяви той. Представителите на дружествата имат 2 седмичен срок, в който могат да представят писмени становища с предложения към проекта на Наредбата. Те ще бъдат разгледани от работната група към Комисията и ще бъдат включени в доклада, който трябва да бъде приет на закрито заседание на 9 март от 10.00 часа. Тогава КЕВР ще одобри окончателните текстове в Наредбата, които ще бъдат изпратени на МС.

С промените в Закона за енергетиката от 24 юли 2015 година бяха променени условията и реда, при които Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издава сертификати за производството на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство. От 1 януари тази година сертификатите вече са са месечни, а не годишни. Това наложи да бъде изменена и Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. Промените са необходими с оглед съобразността им с европейските директиви за енергийна ефективност и издаването на гаранции (сертификати) за произход на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Предложените от работната група към Комисията промени в Наредбата включват изменения и допълнения, свързани с уточняване на вида на енергията, за която се издават сертификатите за произход. Предвидени са и промени в член 4 от наредбата, които целят подобряване на действащи разпоредби, свързани с документите, които се прилагат към заявлението за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. Работната група предлага също и изменения и допълнения, насочени към промяна на периода, за който се издават сертификатите за произход – календарен месец. Предложени са и промени в чл. 9 от Наредбата, насочени към актуализиране на механизма за разплащания във връзка с изкупуване на енергията, на основание чл. 162 от ЗЕ. Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са свързани с гарантирането на точност и надеждност на сертификатите за произход при ускоряване на процедурите по издаването им.