Българска стопанска камара
Съветник по въпросите за пазара на труда

Доц. д-р Асен Ангелов е завършил Университета за национално и световно стопанство - София, Нов български университет - София, Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Придобил е квалификации чрез обучение в редица национални, европейски и международни институции като Обучителния център на Европейския съюз в Брюксел, Европейската служба за борба с измамите - OLAF, Международното бюро по труда, Програмата на ООН за развитие и др. Специализирал е финансов мениджмънт и анализ в Делауерски университет в САЩ.

В периода 2005-2008 г. д-р Ангелов е заемал ръководни длъжности в Агенцията по заетостта като началник сектор „Предприсъединителни фондове“ и началник на отдел „Програми и проекти“. От 2013 до 2015 г. е изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

Работил е като нещатен експерт към 40-ото Народно събрание на Република България в областта на синхронизацията и адаптацията на българското законодателство спрямо европейските директиви и евроинтеграционните процеси. Съветник е на постоянната Комисия по труда, социалната и демографска политика при 44-то Народното събрание на РБ.

От 2009 г. ръководи собствени консултантски и инвестиционни фирми, заети с икономически и финансови анализи, подготовка и изпълнение на инвестиционни, социални и секторни проекти с външно финансиране, управление на инвестиции във финансови инструменти и недвижима собственост, организационно консултиране и управление на човешките ресурси.

В момента е и съветник по въпросите за пазара на труда към Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес.