Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Проф. д-р инж. Марин Христов е ректор на Технически университет - София. Член е на УС на БСК от 25 април 2014 г. Проф. Христов е роден на 15 ноември 1949 г. в Плевен.

Завършил е Висшия машинно-електротехнически институт в София (днес Технически университет - София) през 1972 г. Специализира полупроводникови прибори и автоматизирано проектиране в електрониката във Великобритания, Франция, Гърция, Швеция, Португалия, Финландия, Германия и др. Защитава дисертация (за научна степен „кандидат на науките“, днес „доктор“) на тема: “Модели на полупроводникови прибори за машинен анализ на преходни процеси в електронни схеми”.

Професионалната си дейност започва като инженер в катедра “Електроника” на ВМЕИ веднага след дипломирането си. Асистент (1975 г.), главен асистент (1977 г.) и доцент (1986 г.) по Електронни полупроводникови елементи и интегрални схеми и професор (2004 г.) в катедра „Конструкция, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи“ (днес катедра „Микроелектроника“). Ръководител е на научноизследователската лаборатория “Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” от 1994 г.

От 1989 до 1995 г. и от 2005 до 2011 г. е декан на Факултет „Електронна техника и технологии“ в ТУ-София. Между 2000 и 2005 г. е заместник-ректор по учебната дейност на ТУ-София. На 21 март 2011 г. е избран, а на 20 октомври с.г. - преизбран, за ректор на университета.

Основните области на научно-изследователската и преподавателската му дейност са: микроелектроника, полупроводникови елементи, интегрални схеми, автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката. Той е автор на над 400 научни публикации, 30 учебника и ръководства. Ръководител е на повече от 60 научноизследователски проекта и научен ръководител на 18 защитили докторанта (3 от които - във Франция).

В научните среди проф. Христов е известен като координатор и контрактор от 1992 г. на съвместни проекти по програми на Европейския съюз TEMPUS, INCO COPERNICUS, Information Society Technologies programme и др. Член е на научните и професионалните организации EUROPRACTICE (от 1995 г.), IEEE (от 1996, почетен член от 1999), New York Academy of Science. От 2002 до 2010 г. е председател на българския клон на IEEE по “Системи и схеми” и “Интегрални системи”. От 2006 г. е член на Управителния съвет на НТС.

От 1999 г. до 2011 г. е гостуващ лектор в следните висши училища и научни организации: ENSEA и ESSIE (Франция), Oxford Brookes University, Rutherford Appleton Laboratory, University of Glasgow (Великобритания), Словашки технологичен университет, Технически университет на Тампере (Финландия) и др.