Членове на БСК

449

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска асоциация – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, създадена през 1982 година. Асоциацията е доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от тяхната форма на собственост. Към настоящия момент членуват близо 150 фирми.

Управителният съвет се състои от 3 души. Председател на УС е Йорданка Кляшева. Асоциацията е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара.

Асоциацията осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.

Основна цел на Асоциацията е да обединява интересите и подпомага развитието на членовете си с цел осъществяването на ефективна стопанска дейност.

Асоциацията активно работи по Европейски проекти.


УЧАСТИЕ В КОМИСИИ И СЪВЕТИ

 • Комисия по заетост при Областен съвет за развитие – област Пловдив.
 • Областен и Общински съвети по условия на труд.
 • Областна комисия „Земеделие и гори”
 • Съвет за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда”
 • Тристранен съвет и други икономически структури и сдружения за подпомагане на бизнеса в областта и Южен Централен район.

УСЛУГИ

 • Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки (от БСК „Комерсконсулт” ООД)
 • Икономически анализи и консултации
 • Общински и областни стратегии на развитие
 • Външноикономически контакти и услуги
 • Представителство на интересите на своите членове в страната и чужбина.
 • Защита интересите на работодателите в диалога с правителството и общините.
 • Арбитражен съд, създаден през 1994 г., разглежда търговски дела по силата на чл.19 от ГПК.


Членове на БСК в област Пловдив

1. Членове на Стопанска Асоциация Пловдив 62
2. Членове на Браншови организации 370
3. Директни 17

 

Членове на БСК в област Пловдив по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 14
Образование 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 11
Преработваща промишленост - некласифицирана. 2
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 7
П-во на електро, опитично и друго оборудване 14
П-во на изделия от каучук и пластмаси 3
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 2
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 22
П-во на превозни средства 4
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 15
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 14
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 48
Рибно стопанство 4
Селско, ловно и горско стопанство 27
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 7
Строителство 76
Транспорт, складиране и събщения 64
Търговия, 38
Финансово посредничество 4
Хотели и ресторанти 24
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1

 

Управителен съвет на Стопанска асоциация - Пловдив 

ЙОРДАНКА АПОСТОЛОВА КЛЯШЕВА Председател на УС  
СТОИЛ КОСТАДИНОВ БАРАШКИ Член на УС  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАНЯЛИЕВ Член на УС  

 

Устав на Стопанска асоциация - Пловдив 

Йорданка Кляшева
Председател