Enterprise Europe Network при Българската стопанска камара подпомага иновативни фирми с пакет от услуги, който включва:

1. Aнализ на състоянието на фирмата с помощта на IMP3rove - специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми, разработен от AT Kerney и Европейската комисия, собственост на IMP3rove academy. Изготвеният анализ ще обхваща (но не само):

  • Външна среда
  • Ръководство и стратегии
  • Организация и условия за успех
  • Иновационни процеси
  • Резултати и инструменти за подобряването им

2. Изготвяне на план за действие за подобряване на констатираното в анализа по т. (1) състояние:

  • Какво да направи фирмата – вътрешни промени, изграждане на капацитет, комуникационни канали и подобни?
  • Какво да направи БСК?
  • За какво да се потърсят външни консултанти?

3. Реализиране на плана с активното участие на фирменото ръководство

Пакетът услуги се предоставя от IMP3rove лицензиран консултант в лицето на г-н Веселин Илиев, главен директор “Международно икономическо сътрудничество” в БСК и един от първите лицензирани консултанти по IMP3rove в България.

Фирмата може да разпространява, вкл. да публикува на интернет страницата на фирмата валидирания Доклад от оценката. Фирмата не дължи възнаграждение на БСК за този пакет услуги. Не се дължи такса и за анализа с IMP3rove. Тези дейности се заплащат по програма „Хоризонт 2020“, Инструмент за МСП. При необходимост, фирмата покрива командировъчните разходи на експерта от БСК и разходите за външни консултанти. За сметка на фирмата са разходите за изпълнение на предвидените в плана нейни дейности.

Иновациите са ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на всяка организация. В този случай всички дейности, свързани с развитие на устойчиви иновации трябва да бъдат управлявани чрез системен подход. Инструментът IMP3rove - www.improve-innovation.eu е специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми за управлението на иновационните процеси чрез структуриран и ефективен подход. Българска стопанска камара е партньор на Европейската академия за управление на иновации - IMP3rove и разполага с експерти, обучени и сертифицирани за работа с инструмента IMP3rove.

Чрез подпомагане на иновативно ориентирани фирми да преминат оценка с IMP3rove, експертите на БСК ще поставят основи за развитие на иновативен капацитет на фирмите за по-добро управление на техните иновационни процеси. Чрез инструмента IMP3rove, БСК предлага оценка на иновационния капацитет на фирмите в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации. (CEN TS 16555-1, CWA 15899).

Насърчават се заинтересованите фирми да изпратят:

  • Заявление за интерес към включване в услугата, подписано от главен оперативен ръководител. Моля посочете ЕИК на фирмата и лице за последваща комуникация;
  • Кратка презентация на фирмата и на иновативните продукти на английски език.

Ще отговорим на всеки заявен интерес.

Одобрените фирми ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от тяхна страна.

________________________________________________

*IMP3rove е специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми, разработен от AT Kerney и Европейската Комисия, собственост на IMP3roove academy  

Упълномощен лицензиран партньор на Европейската академия за управление на иновации -IMP3rove  

Прочетено: 3203