Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е създаден през 1998 година.Експерти на центъра участват активно във всички нива на тристранното сътрудничество при разработването на политиките за развитие на човешките ресурси, вкл. квалификация и преквалификация на работната сила в отговор на новите изисквания на европейския пазар на труда.

Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация и издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии и над 60 специалности в следните области на образование:

 • стопанско управление и администрация;
 • информатика;
 • техника
 • производство и преработка;
 • архитектура и строителство;
 • селско, горско и рибно стопанство,
 • социални услуги;
 • услуги за личността;
 • опазване на околната среда.

ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

Услуги за обучение – за членовете на БСК те се формират с преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

 • Професионално обучение по част от професия или с придобиване на степен на професионална квалификация;
 • Обучение за ключови компетентности – Общуване на роден език, Общуване на чужди езици, Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите, Дигитална компетентност, Умения за учене, Обществени и граждански компетентности, Инициативност и предприемачество, Културна осъзнатост и творчески изяви;
 • Обучение по ЗБУТ;
 • Специфични фирмени обучения по заявка на клиента – проектен мениджмънт, комуникация, изграждане на екипи, управление на стрес и др. гъвкави умения на пазарен принцип.

Услуги за консултиране на фирми за разкриване и лицензиране на собствен център за професионално обучение – членовете на БСК ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

 • разписване на учебни планове и програми по професии и специалности по заявка на клиента;
 • подготовка на цялостен лицензионен пакет за лицензиране, вкл. заявление и приложения към него.

Услуги за консултиране по ЗБУТ – членовете на БСК ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

 • разработване на фирмени програми за управление на ЗБУТ;
 • разработване на програми за управление на професионалния риск;
 • разработване на програми за оценка на риска на работните места;
 • подпомагане и подготовка за въвеждане на системи за управление на ЗБР на фирмено равнище.

Безплатни услуги и консултации за членовете на БСК:

 • Внасяне на предложение в Националната агенция за професионално образование и обучение за включване на нова професия/специалност в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, съдействайки на членове на БСК;

 • Оказване на методическа и административна помощ за внасяне в МТСП на членове на БСК за включване на нови професии и длъжности в Националната класификация на професиите и длъжностите.

 • Включване на членове на БСК като наши партньори в изпълнение на Националния план за действие по заетостта НПДЗ ­ провеждане на обучения по заявка на работодателя за професионални квалификации и/или ключови компетентности на безработни лица, с последваща възможност за наемането им на работа, включително и субсидирана заетост за 3 месеца. Всички дейности са финансирани в рамките на Националния план за действие по заетостта;
 • Обучения по „Здравословни и безопасни условия на труд“ в рамките на ежегодни договори между БСК и Фонд „Условия на труд“, с издаване на удостоверение, съгласно Наредба РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4;
 • Методически консултации на работодатели, които осъществяват обучения на работниците и служителите си – организиране на обученията, изпити, издаване на документи и други;
 • Обучение и консултации на членове на БСК, подизпълнители на БСК в дейности за обучение по места, вкл. обучения и консултации по оборот на учебната документация, управление на качество на обучението и други.
 • Консултации и предоставяне на информация за ЦПО на БСК, вкл. учебни планове и програми, при подготовка на проектни предложения, в които ЦПО на БСК е партньор в изпълнение на дейностите.

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

Всички обучения могат да се реализират на територията на цялата страна чрез развита партньорска мрежа с регионалните и браншовите структури на БСК.

 

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

Данъчен и митнически посредник

 • Митническа и данъчна администрация

Икономист

 • Индустрия
 • Търговия 
 • Икономика и мениджмънт 

Касиер

 • Касиер

Сътрудник в маркетингови дейности

 • Маркетингови проучвания

Офис - мениджър

 • Бизнес администрация

Офис - секретар

 • Административно обслужване

Продавач - консултант

 • Продавач - консултант

Оперативен счетоводител

 • Оперативно счетоводство

Сътрудник в бизнес услуги

 • Бизнес услуги

Сътрудник в малък и среден бизнес

 • Малък и среден бизнес

Финансист

 • Банково дело
 • Застрахователно и осигурително дело

Икономист - информатик

 • Икономическа информатика

Оператор на компютър

 • Текстообработване

Програмист

 • Програмно осигуряване

Заварчик

 • Заваряване

Техник на компютърни системи

 • Компютърна техника и технологии

Монтьор на компютърни системи

 • Компютърна техника и техологии
 • Компютърни мрежи

Хлебар-сладкар

 • Производство на хляб и хлебни изделия
 • Производство на сладкарски изделия

Оператор в производството на облекло

 • Производство на облекло от текстил

Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия

 • Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия

Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия

 • Производство на коженогалантерийни изделия

Работник в обувно и коженогалантерийно производство

 • Обувно и коженогалантерийно производство

Шивач

 • Шивачество

Работник в дървообработването

 • Производство на мебели

Строител

 • Армировка и бетон
 • Бояджийски работи
 • Външни облицовки и настилки
 • Вътрешни облицовки и настилки
 • Зидария
 • Кофражи
 • Мазилки и шпакловки
 • Строително дърводелство
 • Строително тенекеджийство

Строител – монтажник

 • Дограма и стъклопоставяне
 • Метални конструкции
 • Стоманобетонни конструкции
 • Сухо строителство

Помощник в строителството

 • Основни и довършителни работи

Техник-животновъд

 • Пчеларство и бубарство

Озеленител

 • Цветарство
 • Парково строителство и озеленяване

Работник в озеленяването

 • Озеленяване и цветарство

Техник лесовъд

 • Горско и ловно стопанство

Лесовъд

 • Горско стопанство

Дивечовъд

 • Горско и ловно стопанство

Работник в горското стопанство

 • Билкарство
 • Лесокултурни дейности

Помощник-възпитател

 • Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Хотелиер

 • Организация на хотелиерството

Администратор в хотелиерството

 • Организация на обслужването в хотелиерството

Камериер

 • Хотелиерство

Портиер-пиколо

 • Хотелиерство

Ресторантьор

 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Готвач

 • Производство на кулинарни изделия и напитки

Сервитьор-барман

 • Обслужване на заведения в обществено хранене

Работник в заведенията за хранене и развлечения

 • Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
 • Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

Планински водач

 • Туризъм

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

 • Спортно-туристически дейности

Организатор на спортни прояви и първенства

 • Организация на спортни прояви и първенства

Еколог

 • Екология и опазване на околната среда

 

ЦПО е изпълнил и изпълнява редица проекти, финансирани изцяло или частично по бюджетни и европейски програми.  

 • Програма за обучение по ЗБУТ – “Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място” - от 2000 до 2018 г. и продължава;
 • Проект „Трудова активност“ – НПДЗ 2019г.
 • Проект „Обучение за заетост“ – НПДЗ 2018г.
 • Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса – НПДЗ 2017г.
 • Проект „Качествена работна сила – стабилен пазар на труда – НПДЗ 2016г.
 • Проект „От професионално обучение към ефективна заетост“ – НПДЗ 2015г.
 • Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г., операции: „Аз мога“, „Аз мога повече“, проект „Адаптивност“, схеми „Развитие“ и „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент – I”.
 • „Иновативни подходи в ПОО за заетост и адаптивност на работната сила” – PHARE 2005/HRDPE/GRANTS - 2008;
 • АУПТ – Квалификация на мебелистите - фирмена гаранция за европейско качество на продукцията - 2007
 • АУПТ – Организация на туризма и свободното време в Странджа - 2007;
 • АУПТ – Професионална квалификация на безработни лица от община Долна Баня по професия Шивач - 2007;
 • „Повече и по-добри работни места за по-висока заетост по взаимно СЪГЛАСИЕ”по договор за безвъзмездна помощ № BG2004/016-711.11.01.056 – PHARE “HRDPE” – I ,Обучение „Шивач” - 2007;
 • Консултиране „Предприемачество в сферата на туризма” и „Предприемачество в сферата на търговията и услугите” - PHARE “HRDPE” – I;
 • „Година на равните възможности” - 2007;
 • „Консултантска грантова схема” – PHARE CGS;
 • "Създаване на нови работни места и условия за устийчива заетост в сферата на туризма" - PHARE 2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта";
 • "Създаване на устойчиви работни места в ЕТ "Васил Божинов" - гр. Свищов - PHARE 2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта";
 • "Създаване на устойчива заетост в СИМАТ АД чрез инвестиции в технологичен и човешки капитал" - гр. Димитровград - PHARE 2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"
 • Програма за обучение на работодателите от системата на МОН за осигуряване на ЗБУТ– 2004;
 • Рамков договор:УД-12-44/01.04.2003 г. за възлагане на дейности за “Социална адаптация и реинтеграция на цивилния пазар на освободените от кадрова военна служба офицери и сержанти от БА в резултат на реформата на БА” – План 2004;
 • „Битова газификация“- съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг": “Квалификация и стартиране на самостоятелна стопанска дейност за изграждане и поддържане на битови газови инсталации”;
 • “Квалификация и стартиране на самостоятелна стопанска дейност за изграждане и поддържане на битови газови инсталации”, финансиран по Програма ФАР,Компонент 3 – “Стимулиране на предприемачеството сред безработните – развиване на свой собствен бизнес”;
 • Квалификационно обучение за лица от малцинствените групи;
 • “Стимулиране на предприемачеството сред 40 млади хора в региона на София” – партньорски проект по програма ФАР “Младежка заетост";
 • “Превърни потенциала в енергия”
 • “Нови хоризонти” – проект по програма ФАР “Обучение през целия живот”;

Партньори и клиенти на Центъра през годините са:

 • Регионалните и браншовите структури на БСК;
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на образованието и науката
 • Агенция по заетостта
 • Министерство на отбраната
 • Главно управление архиви
 • Дирекция национален строителен контрол
 • Столично Електроразпределение
 • Металснаб холдинг АД
 • Лукойл България
 • Еврофутбол
 • Профил OOД
 • Саав ООД
 • Банка ДСК
 • ОББ АД
 • Банка Хеброс АД
 • ТПК “Съгласие”  - град Русе
 • "ГАЗТЕК БГ" АД
 • Вотан ЕООД
 • Девня Цимент
 • Хотелски комплекс Долна Баня
 • "Симат" АД - град Димитровград
 • ЕТ "Васил Божинов" - град Свищов
 • Община Радомир
 • Община ПерникПрочетено: 89784