01.11.2009

  ДОКУМЕНТИ

Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Специфични цели:

  • Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
  • Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила (MyCompetence), съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
  • Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
  • Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.

 

Очакван ефект от въвеждането на MyCompetence:

  • Въвеждане на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в големите, средните и малките предприятия за развитие на култура и подходяща организационна среда, насърчаваща и мотивираща нагласите за усъвършенстване и продължаващо обучение и развитие;
  • Заетите лица да придобият ясна визия и конкретни стандарти за поведението, което се изисква, за да бъдат успешни и ангажирани на работното си място за постигане на по-високи резултати;
  • Съкращаване на неефективните разходи и по-добро планиране разходите за обучение и развитие на корпоративно и национално ниво;
  • Учебните програми във висшето и професионалното образование да се актуализират в съответствие с изискванията на бизнеса.

Дата: 01.11.2009

Прочетено: 7352